กรุณารอสักครู่
TH EN
 

วิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการ

9 เมษายน 2562 819

"แนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมปี
2561 และแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากลปี 2562"

 

          นางพลาริน แย้มจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และรักษาการรองผู้อำนวยการ สสว. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง “แนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2561 และแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากลปี 2562” โดยมี บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ เพื่อชี้แจงแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2561 และปี 2562 ให้กับผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ จำนวน 28 หน่วยงาน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน โดยในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการส่งเสริมที่สอดคล้องกับความต้องการของ SMEs ต่อไป ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562