กรุณารอสักครู่
 

Making SME University Partnership

5 เมษายน 2562 287

"Making SME University Partnership"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติบรรยาย CUVIP Talk ในหัวข้อ "Making SME University Partnership" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่อนาคต ณ ห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562