กรุณารอสักครู่
 

ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ากลุ่มโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริฯ

22 กุมภาพันธ์ 2562 524

 

"ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ากลุ่มโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริฯ" 

  

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ ประชุมหารือ และเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายภายใต้กิจกรรมพัฒนายกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ากลุ่มโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริฯร่วมกับ รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล หัวหน้าโครงการในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายรังสรรค์ ขอผล ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน กรมป่าไม้ ประจำศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มนาปายตามพระราชดาริ (ท่าโป่งแดง) จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562