กรุณารอสักครู่
TH EN
 

SME ปัง ตังได้คืน

22 มิถุนายน 2565 275

มาตรการการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

SME ปัง  ตังได้คืน”

ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565

**********************************************************

            สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินมาตรการการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม “SME ปัง ตังได้คืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ผู้ประกอบการ SME จะสามารถเลือกรับการบริการ หรือรับการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business  Development  Service Provider : BDSP) ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน ซึ่งผู้ประกอบการ SME สามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการบริการและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ หรือบริการด้านการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ https://bds.sme.go.th และหลังจากการพัฒนาเสร็จสิ้น ผู้ประกอบการสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินช่วยเหลืออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบร่วมจ่าย (co-payment) จาก สสว. ในสัดส่วนร้อยละ 50 – 80 ตามขนาดของธุรกิจ สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท

เป้าหมาย

          ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล หรือเป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น วิสาหกิจชุมชน หรือจดทะเบียนพาณิชย์ เน้นกลุ่มท่องเที่ยว / อาหาร-เครื่องดื่ม-ยา-สมุนไพร / New S-Curve / BCG / เกษตรแปรรูป ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 5,724 ราย

คุณสมบัติผู้ประกอบการ SME ที่ขอรับความช่วยเหลือ อุดหนุน

  • เป็น SME ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นกลุ่มสาขาตามที่ สสว.กำหนดได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.
  • กรณีบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย/กรณีนิติบุคคลต้องมีจำนวนหุ้นของบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  • ไม่ประกอบกิจการที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
  • ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนหรือตัดสิทธิการขอรับความช่วยเหลือการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากเงินกองทุน
  • ยื่นชำระภาษีตามกฎหมาย (มีสำเนารายการยื่นภาษีในปี 2562)
  • มีคุณสมบัติ หรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ สสว.กำหนด
  • ประเภทบริการที่ยื่นข้อเสนอการพัฒนาสอดคล้องตามที่ สสว. กำหนด

สัดส่วนการสนับสนุน SME

ขนาดวิสาหกิจ

สถานะการเป็น SME

สสว.ให้การสนับสนุน

สัดส่วนไม่เกิน

วงเงินที่ สสว. สนับสนุนไม่เกิน

MICRO SME

รายได้ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท

เป็นนิติบุคคล หรือ

บุคคลธรรมดาที่

จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ (วิสาหกิจชุมชน / จดทะเบียนพาณิชย์)

80 %

50,000 บาท

SE

รายได้ต่อปี

ภาคการผลิตไม่เกิน 40 ล้านบาท

และภาคธุรกิจอื่นไม่เกิน 20 ล้านบาท

80 %

100,000 บาท

SE+

รายได้ต่อปี

ภาคการผลิตไม่เกิน 100 ล้านบาท

และภาคธุรกิจอื่น ไม่เกิน 50 ล้านบาท

นิติบุคคล

50 %

200,000 บาท

รับผิดชอบโครงการโดย             ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ

                                          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

                                          โทร.  02 0385858

การขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ อุดหนุน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ขึ้นทะเบียนได้ที่ https://bds.sme.go.th

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถขึ้นทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศนี้เป็นต้นไป