กรุณารอสักครู่
TH EN
 

เชิญชวน SMEs ขึ้นทะเบียนขอรับบริการผ่านระบบ BDS และประกาศต่างๆ

15 มีนาคม 2565 2,834

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565

**********************************************************

            สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่ผู้ประกอบการ SME จะสามารถเลือกรับการบริการ หรือรับการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business  Development  Service Provider : BDSP) ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน โดย สสว. จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย  (co-payment)  ในสัดส่วนร้อยละ 50–80
ตามขนาดของธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการ SME สามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการบริการและการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ ฯลฯ

ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ http://bds.sme.go.th

เป้าหมาย

  1. ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นกลุ่มท่องเที่ยว / อาหาร-เครื่องดื่ม-ยา-สมุนไพร / New S-Curve / BCG / เกษตรแปรรูป เป็นต้น
  2. ผู้ให้บริการทางธุรกิจ : ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน

พื้นที่ดำเนินการ                        ทั่วประเทศ

กำหนดคุณสมบัติของหน่วยงานที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2565 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจฯ ปี 2565 (ครั้งที่ 5) 

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจฯ ปี 2565 (ครั้งที่ 4)

ประกาศนายทะเบียนฯ เรื่อง ต่ออายุทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและยกระดับศักยภาพ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2565

การขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565

และการกำหนดคุณสมบัติของหน่วยงานที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและยกระดับ

ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจฯ ปี 2565 (ครั้งที่ 3) 

ข้อกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติของหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจฯ

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจฯ ปี 2565 (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจฯ ปี 2565 (ครั้งที่ 1)

กำหนดคุณสมบัติของหน่วยงานที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2565 เพิ่มเติม

แนวปฏิบัติการรับเงิน ให้ความช่วยเหลือ อุดหนุนเพื่อสนับสนุนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านผู้ให้บริการทางธุรกิจ ปี 2565  

***แบบฟอร์มการยืนยันการไม่เป็นบุคคลล้มละลาย /แบบฟอร์มการอุทธรณ์การพิจารณาอนุมัติ / แบบฟอร์มการรายงานผลการพัฒนา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bds.sme.go.th/

สำหรับประกาศเงื่อนไขการลงนามในสัญญาของ SME สสว. จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง***

การขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ อุดหนุน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ขึ้นทะเบียนได้ที่ http://bds.sme.go.th

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถขึ้นทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศนี้

จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป  โดยสามารถขึ้นทะเบียนได้ 2 ช่วงระยะเวลา ดังนี้

ระยะที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  2565 จนถึงวันที่ 14 เมษายน 2565

ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รับผิดชอบโครงการโดย             ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ

                                          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

                                          โทร. 1301

                                          0 2298 3180,  0 2298 3144,  0 2298 3076,

                                          0 2298 3050,  0 22983190