กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการ พัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565

17 กุมภาพันธ์ 2565 4,339

โครงการ

พัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ หอการค้าไทย

จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal

ซึ่งจะมีบริการอบรมแผนธุรกิจ Innovation-Driven Entrepreneurs (IDE)  จากที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำถึงการพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี และ นวัตกรรมได้จริง สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ที่จะผลักดันสินค้าและบริการของท่านสู่ธุรกิจ Next Normal

............................................................................................................

 

             ด้วยกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี และโรคระบาดโควิด 19 ทำให้เกิดรูปแบบการทำธุรกิจเร็วมากขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิตยุคใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังจากโรคระบาดโควิด 19 ทำให้สังคม เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ มีการเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจดั้งเดิมหลายประเภทจึงต้องปรับตัวจากการมีหน้าร้านไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ปรับเปลี่ยนสินค้าโดยเพิ่มเทคโนโลยี ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจจำต้องปรับเปลี่ยนมายเซ็ต พัฒนาทักษะใหม่ นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต และบริการแบบเดิมให้มากขึ้น หรือ เป็นรูปแบบบริการบน Platform ในรูปแบบ Business Model รูปแบบใหม่ อีกทั้ง การปรับตัวของผู้ประกอบการภายหลังจากเหตุการณ์ระบาดโควิด19 จึงมีความสำคัญอย่างมากในการยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะในการประกอบกธุรกิจอนาคตสมัยใหม่ Next Normal โดยการเตรียมพร้อมให้ธุรกิจก้าวเข้าสู่การเป็น Digital Transformation

 

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. 1. เพื่อส่งเสริม และ พัฒนาการเริ่มต้นธุรกิจในวิถีการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล
  2. 2. เพื่อพัฒนาวิธีคิดและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าในยุคใหม่

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

  • ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล มีการจดทะเบียนถูกต้องกับหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 7 ปี มีความต้องการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ Next Normal ในธุรกิจเกษตร ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเครื่องสำอาง (และธุรกิจอื่นตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ)
  • ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล มีการจดทะเบียนถูกต้องกับหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น รับจ้างผลิต (OEM)

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

  • คัดกรองบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ และจะติดต่อนัดหมายกับบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้คำปรึกษา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565
  • บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 

 ค้นหาเลขที่สมาชิก สสว. / สมัครสมาชิก สสว. คลิกที่นี่

 

 

รายละเอียดการรับสมัคร : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2565 

 

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ : https://forms.gle/nU8QHPthPfqyiTSN6

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  082-281-8556 (นราภรณ์), 095-145-9316 (วราภรณ์)
E-mail : narapon.p@thaichamber.org , waraporn.mo@thaichamber.org

 

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครมีผลต่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 

ที่มา: ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs 
โครงการอื่นๆ