กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565

20 มกราคม 2565 7,493

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565

**********************************************************

            สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่ผู้ประกอบการ SME จะสามารถเลือกรับการบริการ หรือรับการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business  Development  Service Provider : BDSP) ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน โดย สสว. จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย  (co-payment)  ในสัดส่วนร้อยละ 50–80
ตามขนาดของธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการ SME สามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการบริการและการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ ฯลฯ
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ http://bds.sme.go.th

เป้าหมาย

  1. ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นกลุ่มท่องเที่ยว / อาหาร-เครื่องดื่ม-ยา-สมุนไพร / New S-Curve / BCG / เกษตรแปรรูป เป็นต้น
  2. ผู้ให้บริการทางธุรกิจ : ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน

พื้นที่ดำเนินการ                        ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ             สิ้นสุด 30 กันยายน 2565

การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจ

ขึ้นทะเบียนได้ที่                         http://bds.sme.go.th

สำหรับผู้ให้บริการทางธุรกิจ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจบนระบบ BDS

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

การขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ อุดหนุน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สามารถอ่านรายละเอียดการขึ้นทะเบียนขอรับการอุดหนุนได้ ที่นี่

รับผิดชอบโครงการโดย             ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ

                                          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

                                          โทร. 1301 , 0 22983190  ,  0 2298 3050
โครงการอื่นๆ