กรุณารอสักครู่
TH EN
 

เรื่อง เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2565

14 ตุลาคม 2564 156

เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2565

หน่วยงานที่ประสงค์ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้จัดทำเอกสารตามจำนวนที่ สสว. กำหนด และนำส่ง สสว. ด้วยตนเองที่

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น 18

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

******* ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ก่อนเวลา 17.30 น. ******

โดย สสว. จะถือวันรับเอกสารจากตราประทับรับเอกสารของ สสว. เป็นสำคัญ

เมื่อผลการพิจารณาสิ้นสุดแล้ว สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งผลการพิจารณาให้กับหน่วยงานที่ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุน ได้รับทราบต่อไป
เอกสารแนบ