กรุณารอสักครู่
TH EN
 

เชิญชวนท่านผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมรับการประเมินขีดความสามารถ

30 สิงหาคม 2564 4,825

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินขีดความสามารถของผู้ประกอบการขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการประเมินขีดความสามารถของผู้ประกอบการได้ใน 2 มิติ ได้แก่ (1) มิติความสามารถด้านการตลาด (Marketing) และ (2) มิติความสามารถด้านการก้าวสู่สากล (Internationalization)

โดยเครื่องมือดังกล่าวนี้ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ A.I.) ประกอบในการวิเคราะห์ขีดความสามารถของท่านแยกตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งภายหลังเมื่อท่านเข้ารับการประเมินแล้ว ท่านจะได้รับรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ระดับขีดความสามารถของท่าน และข้อเสนอ/แนะแนวทางเพื่อพัฒนาตนเองให้ไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

ในการนี้ สสว. ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมรับการประเมินขีดความสามารถของท่าน ใน 2 มิติ ได้แก่ (1) มิติความสามารถด้านการตลาด (Marketing) และ (2) มิติความสามารถด้านการก้าวสู่สากล (Internationalization) โดยท่านสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฎนี้ เพื่อเข้าไปที่เว็บไซต์เครื่องเครื่องมือสำหรับประเมินขีดความสามารถของผู้ประกอบการได้โดยตรง

หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ นางสาวนิภวิศน์ ฤทธิรงค์ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nipawis@sme.go.th
โครงการอื่นๆ