กรุณารอสักครู่
TH EN
 

เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากเงินกองทุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อนำไปใช้ดำเนินงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2563 (ที่ได้รับการขยายระยะเวลาโครงการ) จำนวน 1 โครงการ

17 มิถุนายน 2564 572