กรุณารอสักครู่
TH EN
 

เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากเงินกองทุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อนำไปใช้ดำเนินงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2563 (ที่ได้รับการขยายระยะเวลาโครงการ) จำนวน 1 โครงการ

5 กุมภาพันธ์ 2564 1,793

ลำดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ/

เบอร์ติดต่อ

1.

โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)

นายสุปรีย์ เถระพัฒน์
โทร. 0 2298 3097
 

นางสาววนินทร หงสกุล
โทร. 0 2298 3098

โดยให้ยื่นคำขอและข้อเสนอโครงการนับตั้งแต่วันที่ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ (www.sme.go.th) จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

ที่มา : ฝ่ายนโยบายและแผนการส่งเสริม SMEs   สสว.
โครงการอื่นๆ