กรุณารอสักครู่
TH EN
 

เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2564

25 ธันวาคม 2563 690

ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดทำโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2564 ตามมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และข้อ 5 ของระเบียบสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินงานเพื่อดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงประกาศเพื่อเชิญชวนให้ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชน ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดหรือวัตถุประสงค์ และระยะเวลาของโครงการ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือ เอกสารประกอบการยื่นคำขอและข้อเสนอโครงการ วิธีการยื่นคำขอและข้อเสนอโครงการ กำหนดเปิดรับคำขอ และหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการและการแจ้งผลการพิจารณาเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยให้ยื่นคำขอและข้อเสนอโครงการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ (www.sme.go.th) จนถึงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.30 น.


เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)ขอเพิ่มเติมวิธีการการยื่นแบบคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การยื่นข้อเสนอโครงการ โดยให้หน่วยงานสามารถยื่นแบบคำขอและข้อเสนอ โครงการผ่านทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564 ได้อีกช่องทางหนึ่งโดยให้ถือวันที่รับเอกสาร/ตราประทับรับของอาคารที่ตั้งของ สสว.เป็นสำคัญ

สสว.จะประสานหน่วยงานที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์กลั่นกรองในเบื้องต้น ให้มานำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินงานฯ โดยกำหนดวันเริ่มการนำเสนอ ข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ลำดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ/

เบอร์ติดต่อ

1.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage : All Stars)

นางสาวพัชนีกานต์ นาคบัว
โทร: 0 2298 3175

นายอัคเรศ เลาะวิถี
โทร: 0 2298 3047

นางสาวภัทรภร ขันธวงค์
โทร: 0 2298 3282

2.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

กิจกรรมยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) 

นางสาวพิมพ์พิศา รังษีธนานนท์
โทร: 0 2298 3265

นางสาวสิริสุข เครือนพรัตน์
โทร: 0 2298 3291

3.

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ

นางพราวนภางค์ ทองสอง
โทร: 0 2298 3174

นายจิรพันธ์ สกุณา
โทร: 0 2298 3180

4.

โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

กิจกรรมปั้นดาว

นางสาวอำไพ พุฒิแก้ว
โทร: 0 2298 3144

นางสาวศศิธร อภิรักษ์วรวุฒิ
โทร: 0 2298 3111

5.

โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

กิจกรรมพันธมิตรสร้างแบรนด์และธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในการแข่งขัน (Born Strong)

นางสาวพิมพ์พิศา รังษีธนานนท์โทร: 0 2298 3265

นางสาวสิริสุข เครือนพรัตน์
โทร: 0 2298 3291

6.

โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

น.ส.อารีรัตน์ พรหมมีศรี
โทร. 0 2298 3076

น.ส. มนต์มณีรดา อารักษ์
โทร. 0 2298 3084

7.

โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing

น.ส. วนิดา จรูญเพ็ญ 
โทร. 0 2298 3202 

นางกัญชลาภรณ์ คล้ายมณี  
โทร. 0 2298 3191 

น.ส. วิภาพร วีระไวทยะ
โทร. 0 2298 3103      

นายทิพย์วัชร ศรัทธาวัฒนกุล  
โทร. 0 2298 3205

8.

โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)

นายกัมพล สามปรุ
โทร: 0 2298 3123

นายศุภกิจ แวกือจิก
โทร: 0 2298 3123

9.

โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว

นายศุภพิชัย สุนทราจารย์    
โทร 0 2298 3055

น.ส. ทัศนีย์  ศรีรักษ์
โทร 0 2298 3255

10.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)

น.ส. จันธิดา โลหิตศิริ
โทร. 0 2298 3181
น.ส. เสาวคนธ์ แย้มสุข
โทร. 0 2298 3181

นายภูมิภักดิ์  แผ่นมณี
โทร. 0 2298 3181

11.

โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME

น.ส. สุนทรี เจตนานุเคราะห์ 
โทร 0 2298 3182

น.ส. กฤติญา เทพสุทธิ์        
โทร 0 2298 3293

12.

โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME

น.ส. วนิดา จรูญเพ็ญ  
โทร. 0 2298 3202 

นายทิพย์วัชร ศรัทธาวัฒนกุล  
โทร. 0 2298 3205

นางกัญชลาภรณ์ คล้ายมณี  
โทร. 0 2298 3191 

น.ส. วิภาพร วีระไวทยะ
โทร. 0 2298 3103

13.

โครงการประกวด SME National Awards

นายจิรพันธ์ สกุณา
โทร: 0 2298 3180

นางพราวนภางค์ ทองสอง
โทร: 0 2298 3174

14.

โครงการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP)

น.ส. จันธิดา โลหิตศิริ
โทร. 0 2298 3181
น.ส. เพ็ญพรรณ ศรีจงใจ
โทร. 0 2298 3190

15.

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0

นางปิยะธิดา อังศุพันธุ์
โทร 0 2298 3177

นายภาณุพงศ์ ไสยสมบัติ     
โทร 0 2298 3171

16.

โครงการ Train the Coach

นางปิยะธิดา อังศุพันธุ์
โทร 0 2298 3177

น.ส.กมลวรรณ เล็กกระจ่าง  
โทร 0 2298 3148
เอกสารแนบ