กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการ Train the Coach: Accelerator 4.0

28 กุมภาพันธ์ 2563 4,806

หลักการและเหตุผล

"โครงการ “Train the Coach: Accelerator 4.0” เป็นโครงการที่พัฒนาโค้ชเพื่อเข้าไปช่วย SME ให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาตนเองจนมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Transforming) ให้ทันกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ได้ หาก SME ขาดผู้คอยให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ธุรกิจจะเสียโอกาสจากพัฒนาการใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้แข่งขันรายเล็กสามารถแข่งขันได้ ไม่แพ้รายใหญ่ และกลายเป็นผู้ล้าหลัง ไม่สามารถแข่งขันได้ที่สุด โค้ชที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนตามแนวทางเศรษฐกิจยุคใหม่ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเกิดการพัฒนา แอปพลิเคชัน นวัตกรรม สินค้าและบริการที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการ Train the Coach: Accelerator 4.0 มาแล้วในปี 2561-2562 และเห็นถึงแนวทางการพัฒนาโค้ช เพื่อช่วย SME ให้ทันกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ จึงขอนำเสนอโครงการดังกล่าวเป็นปีที่ 3 เพื่อขยายผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะการพัฒนาองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติทักษะให้กับผู้ให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ (โค้ช) ที่สามารถจะถ่ายทอดและพัฒนา ให้มีประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจ ด้วยแนวคิด เครื่องมือ และกระบวนการที่นำไปสู่ Digital Transformation สู่การเป็นที่ปรึกษาที่ชำนาญการ

นอกจากนั้น โครงการจะสร้างตัวอย่างของผู้ประกอบการ “ต้นแบบ” และพัฒนา SME 4.0 ให้สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจของตนเอง โดยผ่านกระบวนการ SME Transformation ทั้งผลิตภัณฑ์ (Product Transformation) กระบวนการผลิต/การบริการ (Process Transformation) และบุคลากร (People Transformation) เพื่อให้ธุรกิจเข้าสู่รูปแบบของดิจิทัลครบวงจร มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งจะนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ รวมไปถึงการพัฒนาระบบของฐานข้อมูล ที่จะพร้อมใช้งานสำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อจะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับโค้ช ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ SME สามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน และวางรากฐานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่
2. เพื่อพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาแนะนำของโค้ช รวมถึงผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และการให้บริการปรึกษาแนะนำแก่ SME
3. เพื่อนำฐานข้อมูลของโค้ชที่อยู่ในระบบไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
4. เพื่อสร้างผู้ประกอบการต้นแบบ และพัฒนา SME ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ผ่านกระบวนการ SME Transformation

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นโค้ช สรรหาและคัดเลือกจากที่ปรึกษาหรือบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำ SME จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
2. ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วย Digital Transformation ที่จะถูกคัดเลือกเข้าร่วมกับกิจกรรมที่เป็นแนวทางที่จะต้องพัฒนา “Pilot Transformation Program” เพื่อให้โค้ชที่พัฒนาขึ้นได้ฝึกปฏิบัติทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงตัวอย่างต้นแบบ SME ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ประกอบด้วย - กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs จากหน่วยงานเครือข่าย Service Provider ที่มีผู้ประกอบการที่พร้อมปรับเปลี่ยนตามแนวทางที่กำหนด
- กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มาใช้บริการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS)
- กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs จากหน่วยงานเครือข่าย Service Provider ที่มีผู้ประกอบการที่พร้อมปรับเปลี่ยนตามแนวทางที่กำหนด

พื้นที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

ขอบเขตการดำเนินงาน

1. ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางของการพัฒนาที่ปรึกษา
2. พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ปรึกษา
2.1 ประชุมเพื่อทบทวนและชี้แจงรายละเอียดโครงการ
2.2 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสรรหาที่ปรึกษา
2.3 พัฒนาฐานข้อมูลที่ปรึกษา
3. จัดทำหลักสูตรออนไลน์ให้ความรู้เพิ่มทักษะเพื่อพัฒนาที่ปรึกษา
4. เชิญชวนที่ปรึกษากลุ่มที่เป็นผู้จุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ (Biz Tranformation)
5. กิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
5.1 จัดให้มีการประเมินตนเอง (Self Assessment) เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ทั้งทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การบริหารการผลิต การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การบริหารการเงิน ระบบบัญชี การบริหารการตลาด เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในทุกมิติในการก้าวสู่ Thailand 4.0 ให้ตรงกับความต้องการตามผลการประเมิน 500 ราย
5.2 ให้คำปรึกษาแนะนำ ดำเนินการวินิจฉัยและประเมินศักยภาพธุรกิจและปรึกษาแนะนำเบื้องต้น เชิงกลุ่ม/เชิงเดี่ยว 500 ราย ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจ ด้วยการฝึกปฏิบัติ (Workshop) และเชิงลึก 100 ราย

รายละเอียดเนื้อหาสามารถดูได้ที่

http://www.thesmecoach.com
ผู้บริหารโครงการ : คุณปิยะธิดา อังศุพันธุ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-298-3177
ผู้ประสานงานโครงการ : คุณกมลวรรณ เล็กกระจ่าง เบอร์โทรศัพท์ 02-298-3148โครงการอื่นๆ