TH EN
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562

11 มิถุนายน 2562 1,985

          ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) เป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการน าเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผลผลิตมวลรวมของประเทศ เน้นการสร้างช่องทางการจ าหน่ายผ่านทางตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น แต่ปัญหาการตลาด ออนไลน์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประกอบด้วยปัญหาหลัก 5 ข้อ คือ          

1. การเลือกสินค้าและการกำหนดราคา (SKU Selection & Pricing)           
2. การจัดทำเนื้อหาและภาพสินค้า (Content Production)           
3. ความชำนาญในการบริหารจัดการ (Operational Excellence)          
4. การทำการตลาด (Marketing)           
5. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการบริหารจัดการ (Data Analysis)      


          จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิคส์ สำหรับ SMEs ขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อม ในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรม สนับสนุนการขายบนตลาดออนไลน์ เช่น การส่งเสริมการขาย การชำระเงิน การส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและยกระดับผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น 
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการให้มีศักยภาพการแข่งขันมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์สำหรับ SME ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน 

 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 

1. สมาชิก สสว. หรือ 
2. ผู้ประกอบการในโครงการ สสว. หรือ         
3. ผู้ประกอวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจรายย่อย ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่เข้มแข็ง หรือ 4. วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจรายย่อย ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่เข้มแข็ง

 

พื้นที่ดำเนินการ 

ทั่วประเทศ 
 

สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยร่วมดำเนินการ  

- มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลธัญบุรี (รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง) โทร.097-278-8879 ,090-916-2227 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก) โทร.092-446-1103 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือตอนบน) โทร. 053-920-299 ต่อ 402 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง) โทร. 098-281-9892 
- สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคใต้) โทร.02-450-2628 

 

*รับผิดชอบโครงการโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs โทร. 0-2298-3202, 0-2298-3191
โครงการอื่นๆ

24 เมษายน 2562
1,983
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารด้วยระบบมาตรฐานสากล ปี 2562

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็งCached - Page : 484b46b7b828b1a4ac9948bdcf11d22f    |    Create: 2019-08-17 10:37:10    |    Generated Time : 0.0004 sec