TH EN
 

SME IDOL 2019

3 มกราคม 2562 3,434

โครงการ: SME IDOL 2019 – OTOP ALL STARS

update 20 กุมภาพันธ์ 2562

download file : ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกร่วมงานจัดแสดงสินต้า (file pdf)

update 6 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกรอบที่ 1 ในโครงการ SME IDOL 2019 พร้อมกำหนดการอบรม ดังนี้


วัตถุประสงค์ของโครงการ:

  • เพื่อสนับสนุนและยกระดับผู้ประกอบการและกลุ่ม OTOP ในประเทศไทย

  •  เพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการและกลุ่ม OTOP มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำสินค้าออกจำหน่ายในระดับนานาชาติ

  •  เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและกลุ่ม OTOP ผู้มีความพร้อมให้นำสินค้าออกจำหน่ายในระดับนานาชาติ

  •  เพื่อส่งเสริมรายได้ในการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการไทยและผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับนานาชาติ

ข้อมูลสรุปของโครงการ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้นั้น ประเทศไทยถือเป็นเสาหลักที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ใน 2 ด้าน ได้แก่ การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และผลักดันผู้ประกอบการก้าวสู่ตลาดโลก ซึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการของไทยให้บรรลุเป้าหมายในข้างต้นดังนี้;

1) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 2) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

3) กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)

4) องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC)

• โครงการ SME IDOL ถือเป็นความร่วมมือจากทั้ง 4 หน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งให้ความสำคัญกับการสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการเป็นหลัก

• ผู้ประกอบการไทยจำนวน 50 รายจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โดยทางองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) รับหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการในการเตรียมพร้อมสำหรับส่งออกต่างประเทศ

• เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ผู้ประกอบการไทยจำนวน 20 รายจะได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพื่อเข้าร่วมงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2019 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นงานจัดแสดงสินค้าประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และผู้ประกอบการจะได้นาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับใช้กับธุรกิจของตนได้จริง นอกจากนี้ ทางองค์สภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) จะจัดการจับคู่เจรจาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการหาคู่ค้าทางธุรกิจระหว่างร่วมงานจัดแสดงสินค้า

กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้ประกอบการ SME ในประเทศไทย รวมถึงกลุ่ม OTOP โดยหมวดหมู่ของสินค้าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน, ของตกแต่งบ้าน, งานหัตถกรรม, ของขวัญและของชำร่วย, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, เครื่องหอมและสปา, ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, และเครื่องใช้ในครัวเรือน

วิธีการคัดเลือก

• คัดเลือกผู้ประกอบการไทยจากเครือข่ายของทั้ง 3 หน่วยงาน: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.), กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)

• องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) จะจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในการเตรียมพร้อมในระดับนานาชาติ

• เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมนำเสนอแผนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Plan) ผ่านกิจกรรม Pitching โดยคณะกรรมการผู้ตัดสินจากทั้ง 3 หน่วยงาน: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.), กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)

• เมื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้แล้วเป็นจำนวน 20 ราย ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งหมดไปร่วมงานจัดแสดงสินค้าที่งาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair

2019 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2562

• องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) จะเป็นผู้ดูแลในเรื่องการจัดเตรียมงาน และพื้นที่จัดแสดงสินค้าในงานพร้อมทั้งการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างงานให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก

แพคเกจการจัดแสดงสินค้าในงาน HKTDC Hong Kong Housewares Fair 2019

• พื้นที่จัดแสดงสินค้าในรูปแบบพาวิลเลียน ขนาดรวม 90 ตารางเมตรในงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2019 ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน พ.ศ. 2562 สาหรับผู้ประกอบการทั้ง 20 รายที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (พื้นที่ 4.5 ตารางเมตร/ 1 ผู้ประกอบการ) สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

• บริการจับคู่เจรจาธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการทั้ง 20 รายที่ผ่านการคัดเลือก

• สิทธิพิเศษในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในพาวิลเลียน ณ เวทีกลาง ของงานจัดแสดงสินค้าระยะเวลา 20 นาที ต่อสายตาผู้ซื้อที่เข้าร่วมงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

• สิทธิพิเศษในการประชาสัมพันธ์พาวิลเลียนผ่านเว็บไซต์ของงานในส่วน Exhibition Online เป็นเวลา 3 เดือน

สนใจส่งใบสมัคร ที่อีเมล์ : osmepinter@gmail.com หรือติดต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โทร: 02-298-3237

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
โครงการอื่นๆ

1 มีนาคม 2562
1,862
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปี 2562

เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 ชื่อโครงการเดิมคือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) และกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ กลุ่ม SME ทั่วไป และกลุ่ม SME ภาคการเกษตร
28 กุมภาพันธ์ 2562
1,276
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562

โปรแกรมให้ความรู้ผ่านการอบรมสัมมนา และพัฒนาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการ รวมทั้งผลักดัน ให้ผู้ประกอบการ ได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 30,000 ราย