TH EN
 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

31 มีนาคม 2561 5,568

มูลนิธิพระดาบส เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2518 ที่พระราชทานว่า “ขณะนี้ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริง และมีศรัทธาในการขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้มีความรู้วิชาชีพที่เขาปรารถนาย่อมเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ” โดยได้พระราชทานแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การประสิทธิ์ประสาทวิชาของครูบาอาจารย์ตามโบราณกาล ดังเช่น พระดาบส มาเป็นต้นแบบจากแนวพระราชดำริข้างต้น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ” ในปี 2561 ขึ้นเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติและอบรมความรู้ในการประกอบธุรกิจ ระบบบริหารจัดการ และการเขียนแผนธุรกิจให้กับผู้ขาดโอกาส ศิษย์พระดาบส ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไปรวมทั้งกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาให้มีศักยภาพในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ซึ่งนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนและท้องถิ่น และเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน

  ..................................................................................................
  ..................................................................................................

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ     

    

•  ผู้ว่างงานและผู้ขาดโอกาส
•  ศิษย์พระดาบส
•  ผู้ประกอบการ SME
•  ผู้ที่สนใจทั่วไป

  ..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นางสาวอารีรัตน์ พรหมมีศรี โทร. 0 2298 3076
  ..................................................................................................
 
  ..................................................................................................
 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561

 โครงการอื่นๆ

1 มีนาคม 2562
1,862
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปี 2562

เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 ชื่อโครงการเดิมคือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) และกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ กลุ่ม SME ทั่วไป และกลุ่ม SME ภาคการเกษตร
28 กุมภาพันธ์ 2562
1,276
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562

โปรแกรมให้ความรู้ผ่านการอบรมสัมมนา และพัฒนาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการ รวมทั้งผลักดัน ให้ผู้ประกอบการ ได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 30,000 ราย
3 มกราคม 2562
3,433