TH EN
 

โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน

30 มีนาคม 2561 4,144

รัฐบาลให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการร่วมกันพัฒนาประเทศในสามภาคส่วน ได้แก่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ซึ่งเรียกว่า “นโยบายประชารัฐ” โดยเอาความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง และร่วมกันบริหารกันเอง หรือการกระจายอำนาจ (Decentralization) โดยในส่วนของการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยให้แนวทางนโยบายประชารัฐ จะสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ เนื่องจากปัญหาหลักของผู้ประกอบการคือสถานที่จำหน่ายสินค้า

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดทำร้านค้าประชารัฐสุขใจ Shop เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ โดย ปตท. สนับสนุนพื้นที่เพื่อก่อสร้างร้านค้า ททท. สนับสนุนเงินทุนจัดทำร้านค้า กรมการพัฒนาชุมชน คัดสรรบุคลากร อบรมการบริหารร้านค้า และช่วยดูแลเรื่องการขนส่งสินค้า ธพว. ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และร่วมคัดเลือกสินค้า สสว. สนับสนุนค่าใช้จ่ายของบุคลากร และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของร้านค้า ปัจจุบัน ร้านค้าประชารัฐเปิดให้บริการแล้วในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 148 สถานีบริการทั่วประเทศ

  ..................................................................................................
ให้บริการ     

ร้านค้าประชารัฐสุขใจ Shop จำหน่ายสินค้าต่างๆ ชองวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่

  ..................................................................................................
สถานที่ให้บริการ      สถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 148 สถานีบริการทั่วประเทศ
  ..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นางสาวกันตสุดา ไชยพลับ โทร. 0 2298 3015
นางสาวศศิธร อภิรักษวรวุฒิ โทร. 0 2298 3111
  ..................................................................................................
 
  ..................................................................................................
 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561

 โครงการอื่นๆ

24 เมษายน 2562
699
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารด้วยระบบมาตรฐานสากล ปี 2562

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็ง
28 มีนาคม 2562
1,603
การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 เพื่อสรรหา SME ต้นแบบที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวดฯ โดยผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลที่สลักนามจากท่านน