TH EN
 

โครงการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ SME ไทย ด้วยนวัตกรรมและการตลาด (TOMMI)

30 มีนาคม 2561 3,625

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของ SME ด้วยการใช้จุดเด่น ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของ 2 หน่วยงานมาต่อยอด SME โดย สสว. จะคัดเลือก SME ในโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพส่งต่อให้ สกว. เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อต่อยอดและยกระดับด้วยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต ผ่านกระบวนการสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนวัตกรรมที่ได้จะไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์จนไปสู่การจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์ ขณะเดียวกัน สกว. ก็จะคัดเลือก SME ที่มีผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อส่งต่อให้ สสว. ช่วยสร้างองค์ความรู้ ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการธุรกิจ  สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงสร้างช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการให้หลากหลายขึ้น โดยตั้งเป้าหมายจะยกระดับ SME ให้เป็นมืออาชีพไม่น้อยกว่า 300 ราย ซึ่งจะสร้างมูลค่าให้ระบบเศรษฐกิจประมาณ 600 ล้านบาท ในระยะเวลา
3 ปี
  ..................................................................................................
  ..................................................................................................
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ     

• ผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ

  ..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นางอิงรุจา ศรศรี โทร. 0 2298 3277
นายวรพจน์ ประสานพานิช โทร. 0 2298 3096
  ..................................................................................................
 
  ..................................................................................................
 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561

 โครงการอื่นๆ

24 เมษายน 2562
700
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารด้วยระบบมาตรฐานสากล ปี 2562

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็ง
28 มีนาคม 2562
1,603
การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 เพื่อสรรหา SME ต้นแบบที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวดฯ โดยผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลที่สลักนามจากท่านน