TH EN
 

โครงการ SMEONE

30 มีนาคม 2561 5,964

จากปัญหาและอุปสรรคทางธุรกิจของ SME และการรวบรวมข้อมูลความต้องการบริการจากภาครัฐ เกิดเป็นไอเดียการสร้าง "เอสเอ็มอีวัน (SMEONE)” Web Portal ที่ตอบโจทย์ความต้องการแรกของผู้ประกอบการ นั่นก็คือ "เมื่อเกิดปัญหาไม่รู้จะหันไปหาใคร" ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทุกเรื่องเอสเอ็มอี ครบ จบในที่เดียว”

“เอสเอ็มอีวัน (SMEONE)” จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้ บริการ กิจกรรม ตลอดจนโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SME ได้เข้ามาสืบค้น ค้นคว้า ลงทะเบียนรับบริการ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทุกเรื่องเอสเอ็มอี ครบ จบในที่เดียว”

  ..................................................................................................
  ..................................................................................................
เข้าใช้บริการได้ที่     

www.smeone.info

  ..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

  ..................................................................................................
 
  ..................................................................................................
 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561

 โครงการอื่นๆ

1 มีนาคม 2562
1,862
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปี 2562

เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 ชื่อโครงการเดิมคือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) และกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ กลุ่ม SME ทั่วไป และกลุ่ม SME ภาคการเกษตร
28 กุมภาพันธ์ 2562
1,275
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562

โปรแกรมให้ความรู้ผ่านการอบรมสัมมนา และพัฒนาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการ รวมทั้งผลักดัน ให้ผู้ประกอบการ ได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 30,000 ราย
3 มกราคม 2562
3,433