TH EN
 

โครงการ SMEONE

30 มีนาคม 2561 6,742

จากปัญหาและอุปสรรคทางธุรกิจของ SME และการรวบรวมข้อมูลความต้องการบริการจากภาครัฐ เกิดเป็นไอเดียการสร้าง "เอสเอ็มอีวัน (SMEONE)” Web Portal ที่ตอบโจทย์ความต้องการแรกของผู้ประกอบการ นั่นก็คือ "เมื่อเกิดปัญหาไม่รู้จะหันไปหาใคร" ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทุกเรื่องเอสเอ็มอี ครบ จบในที่เดียว”

“เอสเอ็มอีวัน (SMEONE)” จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้ บริการ กิจกรรม ตลอดจนโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SME ได้เข้ามาสืบค้น ค้นคว้า ลงทะเบียนรับบริการ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทุกเรื่องเอสเอ็มอี ครบ จบในที่เดียว”

  ..................................................................................................
  ..................................................................................................
เข้าใช้บริการได้ที่     

www.smeone.info

  ..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

  ..................................................................................................
 
  ..................................................................................................
 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561

 โครงการอื่นๆ

24 เมษายน 2562
699
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารด้วยระบบมาตรฐานสากล ปี 2562

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็ง
28 มีนาคม 2562
1,603
การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 เพื่อสรรหา SME ต้นแบบที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวดฯ โดยผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลที่สลักนามจากท่านน