กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME

9 มีนาคม 2561 6,358

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมสินค้าหรือบริการที่ได้รับการพัฒนา ผ่านการรับรองมาตรฐาน จัดอบรมสำหรับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการเชิงลึกด้านการส่งออก การค้าและการลงทุน สร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เช่น ตลาด ASEAN+6 CLMV ตลาดใหม่ แอฟริกา เอเชียใต้ ตลาดศักยภาพ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตะวันออกกลาง รัสเซีย เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคระดับบน กลุ่มสินค้าฮาลาล กลุ่นสินค้าเพื่อสุขภาพ ออร์แกนิค ฯลฯ โดยพาผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย และพันธมิตรทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ
..................................................................................................
..................................................................................................

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

    

• ผู้ประกอบการในโครงการภายใต้แผนบูรณาการที่ลงทะเบียน SME ผู้รับบริการภาครัฐ

• ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ สสว. หรือผู้ประกอบการได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการของ สสว. เช่น กลุ่ม SMEs Regular, กลุ่ม SMEs Turn Around, กลุ่ม SMEs Start Up, กลุ่ม SMEs ที่มีนวัตกรรม กลุ่ม SME National Awards, กลุ่ม SME Provincial Champion เป็นต้น

• ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย

..................................................................................................
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่      https://sites.google.com/site/marketingosmep60/home
..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นายทิพย์วัชร ศรัทธาวัฒนกุล โทร. 0 2298 3235
นางสาวเพ็ญพรรณ ศรีจงใจ โทร. 0 2289 3190
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561
โครงการอื่นๆ