TH EN
 

โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME

9 มีนาคม 2561 2,664

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมสินค้าหรือบริการที่ได้รับการพัฒนา ผ่านการรับรองมาตรฐาน จัดอบรมสำหรับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการเชิงลึกด้านการส่งออก การค้าและการลงทุน สร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เช่น ตลาด ASEAN+6 CLMV ตลาดใหม่ แอฟริกา เอเชียใต้ ตลาดศักยภาพ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตะวันออกกลาง รัสเซีย เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคระดับบน กลุ่มสินค้าฮาลาล กลุ่นสินค้าเพื่อสุขภาพ ออร์แกนิค ฯลฯ โดยพาผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย และพันธมิตรทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ
..................................................................................................
..................................................................................................

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

    

• ผู้ประกอบการในโครงการภายใต้แผนบูรณาการที่ลงทะเบียน SME ผู้รับบริการภาครัฐ

• ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ สสว. หรือผู้ประกอบการได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการของ สสว. เช่น กลุ่ม SMEs Regular, กลุ่ม SMEs Turn Around, กลุ่ม SMEs Start Up, กลุ่ม SMEs ที่มีนวัตกรรม กลุ่ม SME National Awards, กลุ่ม SME Provincial Champion เป็นต้น

• ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย

..................................................................................................
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่      https://sites.google.com/site/marketingosmep60/home
..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นายทิพย์วัชร ศรัทธาวัฒนกุล โทร. 0 2298 3235
นางสาวเพ็ญพรรณ ศรีจงใจ โทร. 0 2289 3190
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561
โครงการอื่นๆ

1 มีนาคม 2562
1,862
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปี 2562

เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 ชื่อโครงการเดิมคือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) และกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ กลุ่ม SME ทั่วไป และกลุ่ม SME ภาคการเกษตร
28 กุมภาพันธ์ 2562
1,275
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562

โปรแกรมให้ความรู้ผ่านการอบรมสัมมนา และพัฒนาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการ รวมทั้งผลักดัน ให้ผู้ประกอบการ ได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 30,000 ราย
3 มกราคม 2562
3,433