TH EN
 

งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)

9 มีนาคม 2561 1,693

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินงานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ในด้าน Digital Economy เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ ผ่านสื่อ Digital ต่างๆ ที่ สสว. มีอยู่รวมถึง ให้บริการผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนต่างๆ
เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับข้อมูล องค์ความรู้ และสาระต่างๆ ที่สำคัญ จำเป็นสำหรับการนำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการ เพิ่มศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล
..................................................................................................
..................................................................................................

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

    

• ผู้ประกอบการ SME
• วิสาหกิจชุมชน
• นิสิตนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นางสาวกมลวรรณ เล็กกระจ่าง โทร. 0 2298 3275
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561
โครงการอื่นๆ

1 มีนาคม 2562
1,862
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปี 2562

เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 ชื่อโครงการเดิมคือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) และกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ กลุ่ม SME ทั่วไป และกลุ่ม SME ภาคการเกษตร
28 กุมภาพันธ์ 2562
1,276
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562

โปรแกรมให้ความรู้ผ่านการอบรมสัมมนา และพัฒนาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการ รวมทั้งผลักดัน ให้ผู้ประกอบการ ได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 30,000 ราย
3 มกราคม 2562
3,434