TH EN
 

โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS)

9 มีนาคม 2561 3,980

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้รับมอบหมายจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และในฐานะประธานกรรมการส่งเสริม SME (เฉพาะกิจ) ให้เปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่ SMEs เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามวงจรธุรกิจ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ SMEs ในการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ แบบครบวงจร เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ปัจจุบัน ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ในฐานะเป็นตัวแทนของ สสว. ในพื้นที่ มีบทบาทภารกิจ ในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs คือ การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs โดยการให้บริการคำปรึกษาเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจ การส่งต่อความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การสนับสนุนองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ และประสานการจัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาช่องทางการตลาด การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผนการจัดกิจกรรมสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างโอกาสการเข้าถึงโครงการสนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน

การสนับสนุนหน่วยงานส่งเสริม SMEs ในพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ในการสนับสนุนข้อมูล SMEs การรายงานสถานการณ์ต่างๆ การสำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์ ความต้องการปัญหาของ SMEs เพื่อใช้ประกอบการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SMEs รวมถึงการนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ของ สสว. และหน่วยงานส่งเสริม SMEs เครือข่าย เพื่อให้ SMEs ในพื้นที่ได้เข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ

ปัจจุบัน ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร เปิดให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ ทำให้สามารถบูรณาการความร่วมมือและให้บริการ SMEs สู่การพัฒนาและก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

..................................................................................................
..................................................................................................

คุณสมบัติของผู้เข้ารับบริการ 

    

• ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
  ภาคการเกษตร
..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ทุกจังหวัด
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561
โครงการอื่นๆ

24 เมษายน 2562
699
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารด้วยระบบมาตรฐานสากล ปี 2562

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็ง
28 มีนาคม 2562
1,603
การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 เพื่อสรรหา SME ต้นแบบที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวดฯ โดยผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลที่สลักนามจากท่านน