TH EN
 

โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME

8 มีนาคม 2561 1,826

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME เป็นฟันเฟืองสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบการโดยการสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเครือข่าย และทำให้เกิดความเข้มแข็ง จำเป็นจะต้องนำแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ ที่ผ่านมา สสว. ได้นำนโยบายการพัฒนาเครือข่าย มากำหนดแนวทางการส่งเสริม SME เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME โดยเน้นการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการ ความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดในเชิงรุก ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของไทยให้กับผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักมากขึ้น
..................................................................................................
..................................................................................................

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ     

    

• หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs
• หน่วยงานดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่าย
• กลุ่มผู้ประกอบการ 30 เครือข่าย เป็นที่ต้องการของตลาด ได้แก่ ผู้ประกอบการในกลุ่มเครือข่ายมะพร้าว เครือข่ายกล้วย เครือข่ายสมุนไพร เครือข่าย Digital Content เครือข่ายมวยไทย และเครือข่าย Food Truck ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด
..................................................................................................
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่     

http://www.smetracking.com/cluster2561

..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นางสาวสุนทรี เจตนานุเคราะห์ โทร. 0 2298 3182
นางกฤติญา เทพสุทธิ์ โทร. 0 2298 3293
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561


 โครงการอื่นๆ

1 มีนาคม 2562
1,862
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปี 2562

เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 ชื่อโครงการเดิมคือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) และกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ กลุ่ม SME ทั่วไป และกลุ่ม SME ภาคการเกษตร
28 กุมภาพันธ์ 2562
1,276
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562

โปรแกรมให้ความรู้ผ่านการอบรมสัมมนา และพัฒนาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการ รวมทั้งผลักดัน ให้ผู้ประกอบการ ได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 30,000 ราย
3 มกราคม 2562
3,433