TH EN
 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล (ด้าน Shelf life/Design/Packaging)

8 มีนาคม 2561 1,813

...
...

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เล็งเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค จนสามารถขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เติบโตเป็นเชิงพาณิชย์สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ และชุมชนได้มากยิ่งขึ้น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล (ด้าน Shelf life/Design/Packaging) เป็นการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการในภาคการผลิต ในกลุ่มสินค้าประเภทอาหารถิ่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เน้นความสำคัญด้านความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ (Packaging) อายุการเก็บรักษา (Shelf life) การออกแบบ (Design) ให้มีเอกลักษณ์ สามารถผลิตขายได้ในเชิงพานิชย์ ซึ่งผลิตภัณที่ได้รับการพัฒนาสามารถมีศักยภาพและได้รับการส่งเสริมไปเปิดตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีช่องทางตลาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
..................................................................................................
..................................................................................................

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ     

    

• ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่ม Regular และ
  Turn Around ที่เป็นสมาชิก สสว.
• ผู้ประกอบการ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกผู้รับบริการภาครัฐ (สสว.)
  ที่เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่นภายใต้แผนบูรณาการ
• ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  ผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆ
..................................................................................................
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่      www.smetracking.com
..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นางสาวชันสิริน ฉายเหมือนวงศ์ โทร 0 2298 3077
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561
โครงการอื่นๆ

1 มีนาคม 2562
1,862
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปี 2562

เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 ชื่อโครงการเดิมคือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) และกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ กลุ่ม SME ทั่วไป และกลุ่ม SME ภาคการเกษตร
28 กุมภาพันธ์ 2562
1,276
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562

โปรแกรมให้ความรู้ผ่านการอบรมสัมมนา และพัฒนาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการ รวมทั้งผลักดัน ให้ผู้ประกอบการ ได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 30,000 ราย
3 มกราคม 2562
3,434