TH EN
 

โครงการประกวด SME National Awards & Start up Awards

8 มีนาคม 2561 2,981

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่า “รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards” สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ รางวัล SME Start up Awards สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี โดยมีกลุ่มธุรกิจ SME ที่เป็นเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก 20 กลุ่มธุรกิจย่อย สำหรับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินทั้ง 2 รางวัลนั้น จะอ้างอิงเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อมอบรางวัลให้กับ กลุ่มธุรกิจ SME ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ อย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าวมีความคาดหวังว่าจะเป็นเวทีกลางในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/ คุณภาพ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุง พัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ระดับสากล ซึ่งการจัดประกวดที่ผ่านมา ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี มีธุรกิจ SME จำนวนมากให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น สสว. จึงได้จัดให้มีการประกวดรางวัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทย
..................................................................................................
..................................................................................................

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ      

• กลุ่ม SME ที่จดทะเบียน 3 ปีขึ้นไป
• SME Start up ที่จดทะเบียน 1-3 ปี จากทั่วประเทศ
• ที่อยู่ในกลุ่ม ภาคการผลิต การค้า บริการ และภาคการเกษตร
..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นางสาวณฐมน วีระอำไพพงศ์ โทร. 0 2298 3009
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561

..................................................................................................

ดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่     

http://smesnationalawards.com/
โครงการอื่นๆ

1 มีนาคม 2562
1,862
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปี 2562

เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 ชื่อโครงการเดิมคือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) และกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ กลุ่ม SME ทั่วไป และกลุ่ม SME ภาคการเกษตร
28 กุมภาพันธ์ 2562
1,275
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562

โปรแกรมให้ความรู้ผ่านการอบรมสัมมนา และพัฒนาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการ รวมทั้งผลักดัน ให้ผู้ประกอบการ ได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 30,000 ราย
3 มกราคม 2562
3,433