TH EN
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME

8 มีนาคม 2561 1,802

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ จัดกิจกรรมสนับสนุนการขายบนตลาดออนไลน์ เช่น การส่งเสริมการขาย การชำระเงิน การส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ และยกระดับผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
..................................................................................................
..................................................................................................

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ     

    

• นิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชน
• ผู้ประกอบการในโครงการ สสว.
• ผู้ประกอบการในโครงการภายใต้แผนบูรณาการที่ลงทะเบียน SME
  ผู้รับ บริการภาครัฐ
..................................................................................................
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่      www.smeonline.in.th
..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นางสาววนิดา จรูญเพ็ญ โทร. 0 2298 3202
นายสุรชัย โชติรัตนอมรกิจ โทร. 0 2298 3205
นางกัญชลาภรณ์ คล้ายมณี โทร. 0 2298 3191
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561
โครงการอื่นๆ

1 มีนาคม 2562
1,862
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปี 2562

เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 ชื่อโครงการเดิมคือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) และกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ กลุ่ม SME ทั่วไป และกลุ่ม SME ภาคการเกษตร
28 กุมภาพันธ์ 2562
1,275
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562

โปรแกรมให้ความรู้ผ่านการอบรมสัมมนา และพัฒนาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการ รวมทั้งผลักดัน ให้ผู้ประกอบการ ได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 30,000 ราย
3 มกราคม 2562
3,433