TH EN
 
23 พฤษภาคม 2562
Boost with Facebook
24 พฤษภาคม 2562
สสว. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
23 พฤษภาคม 2562
สว. ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจในลักษณะพี่เลี้ยง
21 กุมภาพันธ์ 2562
1,242
22 พฤศจิกายน 2561
739
6 พฤศจิกายน 2561
493
2 พฤศจิกายน 2561
1,316
3 ตุลาคม 2561
702


ปฎิทินกิจกรรม
27
MAY
โครงการ Early Stage 62 กิจกรรม1 อบรมความรู้พื้นฐาน และกิจกรรม 2 จัดทำแผนธุรกิจ รุ่น 12
27 พฤษภาคม 2562
00:00-00:00
นนทบุรี สอท.
27
MAY
สัมมนาหัวข้อ " กลยุทธ์เชิงรุกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลก"
27 พฤษภาคม 2562
00:00-00:00
ห้องดาราเธียร์เตอร์ โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต
28
MAY
สัมมนาหัวข้อ “ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาดอย่างยั่งยืน”
28 พฤษภาคม 2562
00:00-00:00
ห้องปิ่นมณฑล โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
28
MAY
สัมมนาหัวข้อ “ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาดอย่างยั่งยืน”
28 พฤษภาคม 2562
00:00-00:00
ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมโชคดีเลส จังหวัดสกลนคร
28
MAY
สัมมนาหัวข้อ “เจาะลึก SMEs สายแฟชั่น ปั้นธุรกิจให้รุ่งในยุคดิจิทัล”
28 พฤษภาคม 2562
00:00-00:00
โรงแรมอโนมา จังหวัดกรุงเทพฯ
29
MAY
โครงการ Early Stage 62 กิจกรรม 1 อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับประกอบการและกิจกรรม 2 อบรมจัดทำแผนธุรกิจ
29 พฤษภาคม 2562
00:00-00:00
โรงแรมเวียงอินทร์เชียงราย เชียงราย
29
MAY
โครงการ Early Stage 62 กิจกรรม 2 จัดทำแผนธุรกิจ
29 พฤษภาคม 2562
00:00-00:00
โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
29
MAY
อบรมสัมมนาหัวข้อ “เปิดโลกนวัตกรรม/เทคโนโลยี : คิด ทำ ใช้ อย่างไรให้ SME รวย (FinTech เชื่อมกับธุรกิจอย่างไร)”
29 พฤษภาคม 2562
00:00-00:00
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
29
MAY
ผอ.สสว. พร้อม รอ.(ว) ผอ.ฝนผ. และ ผอ.ฝรท. จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม APEC SME Working Group Meeting ครั้งที่ 48 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
29 พฤษภาคม 2562
00:00-00:00
เมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
สสว.
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สสว.มีนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้พนักงานสสว.และบุคคลากรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงไว้ 6 ด้าน
สสว.
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายของ สสว.
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สสว.มีนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้พนักงานสสว.และบุคคลากรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงไว้ 6 ด้าน