ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

การส่งเสริม SME ด้านการเงิน

 

รายละเอียด

หน่วยงาน

สินเชื่อ

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการใหม่

วงเงินสินเชื่อ 50,000 – 2 ล้านบาท (กองทุนตั้งตัวได้)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
www.smebank.co.th
โทร. 1357 หรือ 0 2265 3000
(หรือติดต่อสาขาในพื้นที่ประกอบการ)

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)

อัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 4 ต่อปี (สำหรับ SME กลุ่มเป้าหมายตามนโยบาย)

สินเชื่อ 9 เมนู คืนความสุข SME

เมนูที่ 1 สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต เมนูที่ 2 สินเชื่อ Extra SMEs เมนูที่ 3 สินเชื่อ Special SMEs เมนูที่ 4 สินเชื่อ OTOP เมนูที่ 5 สินเชื่อ Strong SMEs เมนูที่ 6 สินเชื่อ Happy Loan เมนูที่ 7 สินเชื่อ Smile Factoring (คู่ค้าภาครัฐ) เมนูที่ 8 Smile Factoring (คู่ค้าภาคเอกชน) เมนูที่ 9 สินเชื่อสนับสนุน SMEsตามแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม
http://www.smebank.co.th/th/credit.php

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่

วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาท
http://www.gsb.or.th/products/business/loan/government/new-trader.php

ธนาคารออมสิน
www.gsb.or.th
โทร. 1115
(หรือติดต่อสาขาในพื้นที่ประกอบการ)

สินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ

วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
http://www.gsb.or.th/products/personal/loan/government/dream.php

สินเชื่อเพื่อธุรกิจห้องแถว

วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
http://www.gsb.or.th/products/business/loan/government/rowhouse.php

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
http://www.gsb.or.th/products/business/loan/government/people.php

โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถยนต์สาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อเพื่อการซ่อมแซมรถ
โทร. 037 323 465-8 (สาขานาเกลือ)
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=5&ID=116&Customer=Main

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
www.ibank.co.th
โทร. 1302
(หรือติดต่อสาขาในพื้นที่ประกอบการ)

สินเชื่อจุลภาค

วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับกิจการขนาดจิ๋ว
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=80&Customer=Main

สินเชื่อ SMEs Halal Trade

วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท (สำหรับ SME ที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารฮาลาล)
http://www.ibank.co.th/2010/en/promotion/promotion-detail.aspx?PID=47&PromotionType=1

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี

วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ www.nstda.or.th
โทร. 0 2564 7000

โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 – 1 ล้านบาท
http://credit.dip.go.th/

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
www.dip.go.th
โทร. 0 202 4511

ร่วมลงทุน

กองทุนร่วมลงทุนสำหรับ SMEs - OTOP

เงินกองทุน 100 ล้านบาท ร่วมลงทุนรายละไม่เกิน 5 ล้านบาท
http://smebank.co.th/th/pdf/mb-.pdf

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย www.smebank.co.th
โทร. 1357 หรือ 0 2265 3000

การค้ำประกันสินเชื่อ

โครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการใหม่

ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ร้อยละ 2.50 ต่อปี (สำหรับกิจการที่ดำเนินการยังไม่ถึง 3 ปี)
http://www.tcg.or.th/TH/service-product-detail.php?smid=103&ID=2312

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
www.tcg.or.th
โทร. 0 890 9999

ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ OTOP และวิสาหกิจชุมชน

วงเงินค้ำประกัน 10,000 ล้านบาท ค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก
http://www.tcg.or.th/TH/service-product-detail.php?smid=103&ID=2313

ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อรายย่อย (หาบเร่แผงลอย)

วงเงินค้ำประกัน 5,000 ล้านบาท ค้ำประกันตั้งแต่ 10,000 – 200,000 บาทต่อราย ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก
http://www.tcg.or.th/TH/service-product-detail.php?smid=103&ID=2314

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme 5

วงเงินค้ำประกัน PGS ระยะที่ 5 รวม 240,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทน SME ในปีแรก เป็นวงเงิน 55,000 ล้านบาท
http://www.tcg.or.th/TH/service-product-detail.php?smid=103&ID=2310

 

การให้เงินอุดหนุน

ทุนเถ้าแก่น้อย

เงินทุนสำหรับเริ่มต้นธุรกิจ ทุนละ 20,000 บาท
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1364
http://www.nstda.or.th/bic/index.php/th/sat

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
www.nstda.or.th

โครงการ iTAP สนับสนุนเงินทุน

สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 100% เพื่อวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางการพัฒนาธุรกิจ พร้อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงสุด 50% ของงบประมาณแต่ไม่เกิน 400,000 บาท

  • ภาคกลาง / ภาคตะวันออก โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1360 - 1389
  • ภาคตะวันตก โทร. 0 2470 9291
  • ภาคเหนือ โทร. 0 5322 6264, 0 5321 4649
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) โทร. 0 4320 2697
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) โทร. 0 4422 4810-12
  • ภาคใต้ (ตอนบน) โทร. 0 7567 3522, 0 7567 3524 ต่อ 132
  • ภาคใต้ (ตอนล่าง) โทร. 0 7421 3008, 0 7428 6310

http://www3.easywebtime.com/itap_web/

เงินสนับสนุนด้านวิชาการ (Technical Support)

เงินอุดหนุนการช่วยเหลือด้านวิชาการและการประสานงานเพื่อนำไปสู่โครงการนวัตกรรม วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
http://www.nia.or.th/nia/support-format/academic-support/

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ www.nia.or.th
โทร. 0 2017 5555

โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน

เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทำต้นแบบต่อยอดจากงานวิจัย วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
http://www.nia.or.th/nia/support-format/technology-to-capital/

โครงการ “นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย”

เงินอุดหนุนเพื่อการสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ วงเงินดอกเบี้ยไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับการพัฒนานวัตกรรมระยะเริ่มต้นสู่กระบวนการผลิตจริง
http://www.nia.or.th/nia/support-format/innovation-interest/

โครงการ “คูปองนวัตกรรม 5,000 ล้านบาท” ระยะที่ 2

เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs งบประมาณ 5,000 ล้านบาท

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.fti.or.th
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ www.nia.or.th
โทร. 0 2017 5555 ต่อ 625

การพัฒนาผู้ประกอบการ SME

 

รายละเอียด

หน่วยงาน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ในมหาวิทยาลัย 72 แห่ง

บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่พัฒนาสู่บริษัทจัดตั้งใหม่ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
www.mua.go.th
โทร. 0 2610 5200

สร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ

เสริมสร้างทัศนคติและประสบการณ์ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
www.vec.go.th
โทร. 0 2281-5555

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)

เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
www.dip.go.th
โทร. 0 2202 4548 , 0 2202 4549

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการประกอบธุรกิจผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ (DBD Academy)

เสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ 8 หลักสูตร 21 หัวข้อวิชา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
www.dbd.go.th
โทร. 0 2547 5964 , 0-2547 5962

โครงการเตรียมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ธุรกิจเทคโนโลยี

ส่งเสริมการสร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีให้สามารถจัดทำแผนธุรกิจได้ รวมถึงการอบรมพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ www.nstda.or.th
โทร. 0 2583 9992 ต่อ 1508-1512
2) สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ www.most.go.th
โทร. 0 2333 3929 , 0 2333 3956

 

 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

รายละเอียด

หน่วยงาน

พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)

พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ สามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
โทร. 0 2202 4564 , 0 2202 4579

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม www.dip.go.th
www.mdcip.com

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (MDICP)

พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตให้มีความสามารถในการแข่งขันเข้าสู่ระดับสากล เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันในการเจาะตลาดต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพ ในระดับมาตรฐานสากล และมุ่งเน้นกระบวนการผลิต
โทร. 0 2202 4546 , 0 2202 4536

สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ

ให้ความรู้แก่ผู้ส่งออกด้วยการฝึกอบรม สัมมนาด้านการค้า การส่งออกระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
www.ditp.go.th
โทร. 0 2513 1909 ต่อ 326 , 329 ,476

ให้ความรู้ในเรื่องคดีล้มละลาย การฟื้นฟู การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

อบรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของกรมบังคับคดี ได้แก่ การบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ รวมทั้งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีและหลังการบังคับคดีให้แก่ SME

กรมบังคับคดี
www.led.go.th
โทร. 0 2881 4999 ต่อ 3230

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยมีศูนย์บริการในเขตพื้นที่ 12 แห่งทั่วประเทศ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
www.dsd.go.th
โทร. 0 2245 1707 กด 2

มาตรฐาน

บริการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยและพัฒนา

ตรวจ ประเมิน รับรองระบบมาตรฐานต่างๆ การให้ความรู้เป็นที่ปรึกษา รวมทั้งบริการทดสอบ สอบเทียบมาตรฐาน

1) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ www.masci.or.th
โทร. 0-2617-1727 ต่อ 307, 308, 312
http://www.masci.or.th/services_th.php?servicesid=3
2) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
www.fda.moph.go.th

หน่วยงาน

ฝ่ายให้คำแนะนำ

สำนักยา 

0-2590-7439

สำนักอาหาร

 

 - สถานที่ผลิต

0-2590-7443

 - ผลิตภัณฑ์

0-2590-7442

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 

0-2590-7438

กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง 

0-2590-7441

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย

0-2590-7440

กองควบคุมวัตถุเสพติด

 

 - งานใบอนุญาต

0-2590-7345

 - งานทะเบียน

0-2590-7768

 - งานอนุสัญญา

0-2590-7346

ประชาสัมพันธ์

0-2590-7415

 

 

 

 

 

 

 

 

http://newsser.fda.moph.go.th/ossc/tha/frontend/index.php
3) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
www.tisi.go.th
โทร. 0-2202-3348 , 0-2202-3495
http://www.tisi.go.th/2009-10-06-12-37-26.html
4) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ www.acfs.go.th
โทร. 0 2561 2277
http://www.acfs.go.th/certificate3.php
5) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ www.nstda.go.th
โทร. 0 22564 7000 ต่อ 411
6) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย www.tistr.or.th
โทร.0-2577-9373 , 0-2577-9374
http://www.tistr.or.th/tistr/indexweb.php?pages=page_weborg_servOCB
7) กรมวิทยาศาสตร์บริการ www.dss.go.th
โทร. 0 2201 7133, 0 2201 7325
http://labthai.dss.go.th/main.php?filename=index

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

รายละเอียด

หน่วยงาน

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการใช้ R&D อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และอุทยานวิทยาศาสตร์ 3 แห่งในภูมิภาค

1) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ www.most.go.th
โทร. 0 2333 3700
2) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทร. 02-5839992 ต่อ 1508
http://www.nstda.or.th/bic/index.php/th/

Talent Mobility

เชื่อมโยงบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ในการทำงาน R&D ร่วมกับภาคเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ www.sti.or.th
ศูนย์ภาคกลาง 0 2470 9299
ศูนย์ภาคเหนือ 0 5394 2088
ศูนย์ภาคกลาง 0 4320 2697
ศูนย์ภาคกลาง 0 7428 9333

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย iTAP

ให้บริการที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี วินิจฉัยปัญหาด้านเทคนิค อบรมให้ความรู้ เสาะหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ SME

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ www.nstda.go.th
โทร. 0 2333 3700

การตลาดและการลงทุนในต่างประเทศ

 

รายละเอียด

หน่วยงาน

ศูนย์บริการเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

ศูนย์ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ศูนย์บริการ FTA One Stop Service
สำนักส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ 7 แห่ง พัฒนาเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (โครงการ Build) พัฒนาเชื่อมโยง Supplier Chain ระหว่าง SME กับบริษัทขนาดใหญ่

1. กรมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th
โทร. 0 2507 7999
2. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th
ศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ
02-5120123
ให้คำปรึกษา โทร 1169
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th
โทร. 02 533 8111

มาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการลงทุน

 

รายละเอียด

หน่วยงาน

มาตรการทางภาษี

กำไรสุทธิ 0-300,000 บาท ได้รับการยกเว้น
กำไรสุทธิ 300,001-3,000,000 บาท อัตราภาษี 15%
กำไรสุทธิ 3,000,001 บาทเป็นต้นไป อัตราภาษี 20%

กรมสรรพากร www.rd.go.th
กลุ่มงานบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โทร.0 2272 9818 ,
0 2272 9819-22

การยกเว้นเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 เท่า

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ
- ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่นิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 100

มาตรการภาษีศุลกากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- ปรับลดอากรขาเข้าลงเหลือร้อยละ 10 เพื่อลดภาระต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการที่ใช้สินค้าในกลุ่มเครื่องจักร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร

กรมศุลกากร www.customs.go.th
สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษี
โทร. 0 2667 6533 , 0 2667 7399

สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
http://www.boi.go.th/upload/content/2_2557_64939.pdf

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th
โทร. 02 533 8111

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2557 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
http://www.boi.go.th/upload/content/4_2557_28267.pdf

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 5/2557 เรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
http://www.boi.go.th/upload/content/5_2557_70976.pdf

การส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกิจเพิ่มเติม

รายละเอียด

หน่วยงาน

การส่งเสริมและสนับสนุน
การทำธุรกิจเพิ่มเติม

- การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
- การให้บริการคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
- การฝึกอบรม/สัมมนา/องค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ
- การส่งเสริมช่องทางการตลาด เช่น การออกบูธทั้งในและต่างประเทศ, การจับคู่ธุรกิจ, การสร้างเว็บ e-commerce
- เงินอุดหนุนประเภทต่าง ๆ
- สิทธิประโยชน์จากภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม www.sme.go.th

Go to top