TH EN
 
18 เมษายน 2562
55th OECD WPSMEE
23 เมษายน 2562
ผอ.สสว. เข้าเฝ้านายกฯ บาห์เรน
9 เมษายน 2562
วิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการ
22 พฤศจิกายน 2561
667
6 พฤศจิกายน 2561
439
2 พฤศจิกายน 2561
742
3 ตุลาคม 2561
642


ปฎิทินกิจกรรม
22
APR
กิจกรรม 1 อบรมตามหลัดสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ: คอนเท็นส์ และ ธุรกิจคอนเท็นส์ทำอะไร
22 เมษายน 2562
00:00-00:00
ตึกเคเอ็กซ์, มจธ
23
APR
กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) และพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในแต่ละพื้นที่
23 เมษายน 2562
00:00-00:00
นครราชสีมา (ชัยภูมิ)
24
APR
กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) และพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในแต่ละพื้นที่
24 เมษายน 2562
00:00-00:00
บึงกาฬ
24
APR
กิจกรรม 2 การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ
24 เมษายน 2562
00:00-00:00
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ห้องชบา จ.พระนครศรีอยุธยา
24
APR
กิจกรรม1 อบรมความรู้พื้นฐาน และกิจกรรม 2 จัดทำแผนธุรกิจ รุ่น 8
24 เมษายน 2562
00:00-00:00
จ.สกลนคร
24
APR
กระบวนการปรับแก้แผนธุรกิจ
24 เมษายน 2562
00:00-00:00
โรงแรมชัยนาทธานี จ.ชัยนาท
24
APR
งานลงพื้นที่ ของทีมที่ปรึกษา SME Train the Coach
24 เมษายน 2562
09:00-00:00
จังหวัดนราธิวาส

ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
สสว.
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สสว.มีนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้พนักงานสสว.และบุคคลากรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงไว้ 6 ด้าน
สสว.
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายของ สสว.
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สสว.มีนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้พนักงานสสว.และบุคคลากรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงไว้ 6 ด้าน