ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu
หน้าแรกสมาชิกสสว.

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น โดยวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่ง คือ การจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ SMEs

หาก “ ท่านเป็นผู้ประกอบการ SMEs ” สสว. ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและองค์การเอกชน รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ สสว. เชิญชวนท่านมาลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและองค์การเอกชนในอนาคตต่อไป

หมายเหตุ ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อภาครัฐจะได้วางแผนการให้บริการ ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของธุรกิจของท่านมากที่สุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 1301

คำถามที่พบบ่อยในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ถาม ผู้ประกอบการ SMEs หมายถึงใครบ้าง และใครควรต้องขึ้นทะเบียนบ้าง

- ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) นั้น ครอบคลุมผู้ประกอบการในทุกกลุ่มธุรกิจ ที่มีการจ้างงานและสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกินตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 (กิจการภาคผลิตและภาคบริการ กำหนดการจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรือสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท ส่วนภาคการค้า กำหนดการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 100 ล้านบาท)

- ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ทุกกลุ่ม (ที่มีจำนวนการจ้างงานหรือสินทรัพย์ถาวรตามที่กำหนด) สามารถขึ้นทะเบียนหรือสมัครสมาชิก สสว. ได้ ทั้งกิจการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล กิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์ หรือกิจการของบุคคลธรรมดาที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนใดๆ ที่มีที่ตั้งสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งชัดเจน

- ผู้ประกอบการ กิจการภาคเกษตร หมายถึง ผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจซึ่งมีการจ้างงานและมีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือการจดทะเบียนตามกฎหมายอื่นๆ เพื่อประกอบกิจการภาคเกษตรในกลุ่มการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง ป่าไม้และการทำไม้ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ถาม การขึ้นทะเบียน SMEs คืออะไร

ตอบ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs หรือการสมัครสมาชิก สสว. จะทำให้ สสว. หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถทราบถึงการประกอบกิจการของ SMEs และสามารถประมวล รวบรวม หรือปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ให้ตรงกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทำมาตรการส่งเสริม SMEs หรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้ตรงกับความต้องการของ SMEs แต่ละกลุ่มธุรกิจ แต่ละพื้นที่ ในระยะแรก การขึ้นทะเบียนนี้เป็นไปตามความสมัครใจ แต่ในระยะต่อไป อาจกำหนดให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนหากต้องการเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ

ถาม ผู้ประกอบการ SMEs จะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการขึ้นทะเบียน ?

ตอบ ผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนดังนี้

1. สามารถสมัครรับสิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ด้านสินเชื่อ, การร่วมลงทุน, การค้ำประกันสินเชื่อ, การให้เงินอุดหนุน, การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่, การตลาด, ภาษี (รายละเอียดดูได้ที่ website สสว. www.sme.go.th )

2. ผู้ประกอบการ SMEs จะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ ขยายธุรกิจ ก้าวสู้สากล และฟื้นฟูธุรกิจ

3. ผู้ประกอบการ SMEs ที่ขึ้นทะเบียนจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมโครงการที่ สสว. จัดให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำหรือการอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ

ถาม ผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ยังจำเป็นต้องขึ้นทะเบียน SMEs อีกหรือไม่

ตอบ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล และยังดำเนินกิจการอยู่ สสว. จะได้มีการโอนข้อมูลเพื่อให้ท่านได้เป็นสมาชิก สสว. โดยอัตโนมัติ และนับเป็นการขึ้นทะเบียน SMEs ที่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างไรก็ดี ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นนิติบุคคล ได้เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเพื่อปรับปรุงข้อมูลและการเพิ่มเติมข้อมูล email และเบอร์โทรศัพท์ของกิจการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริม SMEs ต่อไป

ถาม มีช่องทางการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ช่องทางใดบ้าง ?

ตอบ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถใช้ช่องทางการขึ้นทะเบียนได้ดังนี้

1. เว็บไซต์ สสว. (www.sme.go.th) ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และทราบผลการขึ้นทะเบียนทันที

2. ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ

3. กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs แต่จะใช้กรณีมีการประชุมหรือการอบรมกลุ่มใหญ่

4. สสว. Call Center 1301 (รับสมัครผ่านโทรศัพท์) ** สำหรับบริการ SMEs ที่มีปัญหาในระหว่างการสมัคร เป็นราย ๆ ไป

5. ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร ณ อาคารที่ตั้งสำนักงาน สสว.

ถาม ในการกรอกข้อมูลจะมีผลใดๆ ต่อการเรียกเก็บภาษีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร ?

ตอบ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ไม่ได้มีผลต่อการเรียกเก็บภาษีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และไม่มีการส่งข้อมูลรายบุคคลให้กับหน่วยงานด้านภาษี

ถาม การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องหรือไม่ ?

ตอบ ผู้ประกอบการ SMEs ควรกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและการประมวลข้อมูลของ สสว. ที่จะใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือ ให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและความต้องการของ SMEs

ถาม การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs จำเป็นต้องใช้เอกสารหรือไม่ ?

ตอบ ปัจจุบัน ยังไม่ต้องใช้เอกสารเพื่อประกอบการสมัคร แต่ สสว. อาจกำหนดให้ใช้หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อประกอบการสมัครในระยะต่อไป ซึ่งการรับสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ นั้น จะกำหนดสิทธิตามการเข้าสู่ระบบของผู้ประกอบการ SMEs ด้วย

ถาม หากเกิดปัญหาระหว่างการกรอกข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs จะติดต่อที่ไหนได้ ?

ตอบ หากเกิดปัญหาระหว่างการกรอกข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ท่านสามารถติดต่อ สสว. Call Center 1301 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2298 3203 – 4

ถาม หากเคยกรอกข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs แล้วจะสมัครอีกครั้งได้หรือไม่ ?

ตอบ ผู้ประกอบการที่ได้เคยสมัครสมาชิก สสว. หรือเคยได้กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียน SMEs แล้ว ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลซ้ำอีก เว้นแต่ท่านประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลของกิจการให้เป็นปัจจุบัน

ถาม เมื่อกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ไปแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าผลการสมัครสมบูรณ์แล้วหรือยัง จะทำอย่างไรดี ?

ตอบ หากท่านเคยกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ไปแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบผลการสมัครได้บนเว็บไซต์ สสว. (www.sme.go.th) โดยคลิกเข้าไปในกล่อง *การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ จากนั้นคลิกเข้ากล่อง *การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน

**********************************************

วันที่ 9 มิถุนายน 2558

Go to top