ค้นหา
ค้นหา
mail
Menu
หน้าแรกติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G, 17, 18, 23

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850

www.sme.go.th อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ประกอบการ SMEs สามารถยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
และส่งโทรสารมาที่ 0-2298-3207 หรือจัดส่งมาทางไปรษณีย์

Go to top