ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

เนื้อหา

เงินอุดหนุนสำหรับ SMEs ที่ประสบภัยน้ำท่วม

                  ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
            ภาคเหนือ และภาคกลาง ที่มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจากเงินอุดหนุน

    มาตรการฟื้นฟู SME จาก สสว. (วงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท/ราย หรือวงเงินไม่เกิน

    200,000 บาท/ราย) หรือความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ  โดย สสว. จะดำเนินการพิจารณา

    เป็นกรณีเร่งด่วน 

 

    คุณสมบัติ

    1. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนสมาชิก สสว.

    2. จดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนนิติบุคคล/ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน

        ที่เกี่ยวข้องหากเป็นการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้

    3. ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันยังประกอบธุรกิจอยู่

    4. ต้องมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน

    5. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

    6. ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากโครงการของ สสว.

    7. มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูกิจการฯ กำหนด

 

    เอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือ

           1. แบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
           2. ใบคำขอรับการอุดหนุนฯ ตามมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
               ขนาดย่อม (วงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท)  หรือ
           3. คำขอรับการอุดหนุนรายย่อย วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
 
    
    ส่งคำขอรับการอุดหนุน เอกสารประกอบ และแบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ SME
    ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ไปที่ 
    1. ศูนย์บริการ SME ครบวงจร (OSS) ทุกแห่ง
    2. โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
        สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
        เลขที่ 21 อาคาร ทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.วิภาวดีรังสิต
        แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
        (วงเล็บที่ซองเอกสารว่า "ยื่นคำขอเงินอุดหนุน กรณี SME ประสบภัยน้ำท่วม")
 
          ** ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2560 **
 
         ***** 15- 19 สิงหาคม 2560 พบกับ ***** 
        "หน่วยให้ความช่วยเหลือเคลื่อนที่ มาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม"
         ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สสว. Call Center 1301 กด 1

ศูนย์บริการ SME ครบวงจร (OSS) ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
          ศูนย์นครราชสีมา                    เบอร์โทร 044-341-179, 064-301-6913
          ศูนย์พระนครศรีอยุธยา             เบอร์โทร 035-246-323, 063-902-9364
          ศูนย์มุกดาหาร                       เบอร์โทร 042-620-857, 063-902-9371
          ศูนย์ร้อยเอ็ด                         เบอร์โทร 064-182-9804
          ศูนย์สกลนคร                        เบอร์โทร 042-712-707, 064-301-6908
          ศูนย์หนองคาย                       เบอร์โทร 042-411-703, 063-902-9372
          ศูนย์อุบลราชธานี                   เบอร์โทร 045-344-645, 064-301-6910

หมายเหตุ : หากในจังหวัดของท่านฯยังไม่มีศูนย์OSS ... สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฯในจังหวัดใกล้เคียง

 
Go to top