TH EN
 
19 เมษายน 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ภายใต้งบบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2560-2561
19 เมษายน 2561
แถลงข่าวโครงการ SME ONLINE 2561
5 เมษายน 2561
วันของ SME : Together We Are One
8 พฤศจิกายน 2560
475
20 กันยายน 2560
361
20 กันยายน 2560
402
20 กันยายน 2560
325ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศยกเลิกจัดซื้อ-จัดจ้าง
(7)
สสว.
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สสว.มีนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้พนักงานสสว.และบุคคลากรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงไว้ 6 ด้าน
สสว.
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายของ สสว.
สสว.
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศกําหนดองค์การเอกชนอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สสว.มีนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้พนักงานสสว.และบุคคลากรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงไว้ 6 ด้าน
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศกําหนดองค์การเอกชนอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐

CALLCENTER
1301
กรณีมีข้อเสนอต่างๆ ส่งอีเมล์ที่ webmaster@sme.go.th