TH EN
 
15 มีนาคม 2561
Happy Workplace Forum นวัตกรรมสร้างสุข ปี 3 ครั้งที่ 1
22 มีนาคม 2561
แถลงข่าวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME START UP) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561
15 มีนาคม 2561
มอบนโยบายแก่ สสว. และแถลงข่าวโครงการปั้นดาว
8 พฤศจิกายน 2560
364
20 กันยายน 2560
270
20 กันยายน 2560
299
20 กันยายน 2560
234ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศยกเลิกจัดซื้อ-จัดจ้าง
(6)
สสว.
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สสว.มีนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้พนักงานสสว.และบุคคลากรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงไว้ 6 ด้าน
สสว.
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายของ สสว.
สสว.
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศกําหนดองค์การเอกชนอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สสว.มีนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้พนักงานสสว.และบุคคลากรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงไว้ 6 ด้าน
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศกําหนดองค์การเอกชนอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐

CALLCENTER
1301
กรณีมีข้อเสนอต่างๆ ส่งอีเมล์ที่ webmaster@sme.go.th