TH EN
 
23 เมษายน 2562
ผอ.สสว. เข้าเฝ้านายกฯ บาห์เรน
25 เมษายน 2562
"โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปี 2562
18 เมษายน 2562
55th OECD WPSMEE
22 พฤศจิกายน 2561
668
6 พฤศจิกายน 2561
439
2 พฤศจิกายน 2561
742
3 ตุลาคม 2561
643


ปฎิทินกิจกรรม
22
APR
กิจกรรม 1 อบรมตามหลัดสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ: คอนเท็นส์ และ ธุรกิจคอนเท็นส์ทำอะไร
22 เมษายน 2562
00:00-00:00
ตึกเคเอ็กซ์, มจธ
24
APR
กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) และพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในแต่ละพื้นที่
24 เมษายน 2562
00:00-00:00
บึงกาฬ
24
APR
กิจกรรม1 อบรมความรู้พื้นฐาน และกิจกรรม 2 จัดทำแผนธุรกิจ รุ่น 8
24 เมษายน 2562
00:00-00:00
จ.สกลนคร
24
APR
กระบวนการปรับแก้แผนธุรกิจ
24 เมษายน 2562
00:00-00:00
โรงแรมชัยนาทธานี จ.ชัยนาท
25
APR
กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) และพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในแต่ละพื้นที่
25 เมษายน 2562
00:00-00:00
ชลบุรี (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา)
25
APR
กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) และพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในแต่ละพื้นที่
25 เมษายน 2562
00:00-00:00
บุรีรัมย์
25
APR
หลักสูตร "บัญชีและการเงิน" รุ่น 3
25 เมษายน 2562
00:00-00:00
โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์
25
APR
แถลงข่าวโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารด้วยระบบมาตรฐานสากล ปี 2562
25 เมษายน 2562
13:00-15:00
สถาบันอาหาร

ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
สสว.
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สสว.มีนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้พนักงานสสว.และบุคคลากรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงไว้ 6 ด้าน
สสว.
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายของ สสว.
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สสว.มีนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้พนักงานสสว.และบุคคลากรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงไว้ 6 ด้าน