ค้นหา
ค้นหา
mail
Menu
หน้าแรกเกี่ยวกับแผนส่งเสริม SMEsการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs

งานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายสาขา/รายพื้นที่/กำหนดประเภท

  • ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา: กลุ่มอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio Base Industry) 3 สาขา

  • ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายพื้นที่: กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster-based SEZs)ภายใต้โครงการ Food Innopolis

  • ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกำหนดประเภท: ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative SME) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

Go to top localhostrxedbizrxedbiz
*