ค้นหา
ค้นหา
mail
Menu

ฉบับ แผน ผล
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549) คลิกเพื่อดูรายละเอียด คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) คลิกเพื่อดูรายละเอียด คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)
บทสรุปผู้บริหาร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

แผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559)
แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา

- สาขาค้าปลีกและค้าส่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
- สาขาสปาและบริการสุขภาพ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
- สาขาสารสนเทศ / Digital Content คลิกเพื่อดูรายละเอียด
- สาขาเครื่องสำอาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
- สาขาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชัน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
- สาขาอุตสาหกรรมยาและสมุนไพร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
Go to top localhostrxedbizrxedbiz
*