TH EN
 
13 มีนาคม 2562
สสว. เปิด 3 โครงการยกระดับ SME
20 มีนาคม 2562
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ Excellence Center
7 มีนาคม 2562
ยกระดับมาตรฐานเครื่องสำอางไทย
22 พฤศจิกายน 2561
621
6 พฤศจิกายน 2561
385
2 พฤศจิกายน 2561
409
3 ตุลาคม 2561
587


ปฎิทินกิจกรรม
25
MAR
อบรมผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด
25 มีนาคม 2562
00:00-00:00
จังหวัดขอนแก่น
26
MAR
กิจกรรม “Coaching - Day 1” เพิ่มยอดขาย ลดต้นทุนให้อยู่หมัด แนวคิด 4.0
26 มีนาคม 2562
09:00-16:30
จังหวัดนครศรีธรรมราช
26
MAR
อบรมสัมมนาหัวข้อ “พัฒนาสินค้าอย่างไร ให้เข้าถึงผู้บริโภคในยุค Digital Marketing”
26 มีนาคม 2562
09:00-16:00
โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
26
MAR
อบรมสัมมนาหัวข้อ “FinTech เชื่อมกับธุรกิจอย่างไร”
26 มีนาคม 2562
09:00-16:00
กรุงเทพมหานคร
27
MAR
อบรมสัมมนากิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย (Creative Spa &Wellness Thailand) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต
27 มีนาคม 2562
00:00-00:00
จังหวัดเชียงใหม่
27
MAR
อบรมผู้ประกอบการ โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า
27 มีนาคม 2562
00:00-00:00
โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา
27
MAR
อบรมสัมมนาหลักสูตร “SME ออนไลน์ สายแข็ง”
27 มีนาคม 2562
09:00-16:30
โรงแรมลิกอ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
สสว.
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สสว.มีนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้พนักงานสสว.และบุคคลากรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงไว้ 6 ด้าน
สสว.
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายของ สสว.
สสว.
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศกําหนดองค์การเอกชนอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สสว.มีนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้พนักงานสสว.และบุคคลากรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงไว้ 6 ด้าน
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศกําหนดองค์การเอกชนอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐