TH EN
 

งานวิจัย

  งานวิจัยรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น (ฝนผ.)
 
  ปี พ.ศ. 2560
  ปี พ.ศ. 2559
 
  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา: กลุ่มอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio Base Industry) 3 สาขา
  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายพื้นที่: กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster-based SEZs)ภายใต้โครงการ Food Innopolis
 
PDF
  โครงการ Food Innopolis
27.71 MB
34
  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกำหนดประเภท: ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative SME) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
  รายงานในรูปแบบหนังสือภายใต้โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business)
  การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม SME
  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  FTA และผลกระทบ
  รายงานวิจัย
  ด้านอื่นๆ
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่