TH EN
 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
PDF
  08/08/62 ประกาศประกวดราคาซื้อ Software พัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือบริหารจัดการฐานข้อมูล (Data Analytics)
2.35 MB
6
PDF
  05/06/62 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี
4.02 MB
23
PDF
  07/05/62 ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4.15 MB
62
PDF
  02/04/62 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตฯ
4.70 MB
48
PDF
  20/03/62 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและหน่วยจัดเก็บข้อมูล
4.03 MB
44
PDF
  15/03/62 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศฯ
5.03 MB
39
PDF
  21/02/62 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์
9.77 MB
66
PDF
  08/02/62 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
13.62 MB
47
PDF
  27/11/61 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน
8.56 MB
123
PDF
  09/11/61 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงระบบเเละเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานฯ
6.93 MB
75
  ประกาศจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
PDF
  09/10/61 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่ทำการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12.00 MB
31
PDF
  01/10/61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องฯ (ครั้งที่ 2)
11.62 MB
23
PDF
  19/09/61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและงานพื้นฯ
5.17 MB
32
PDF
  13/09/61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน และงานพื้นสำหรับพื้นที่ทำการชั้น 17,18,23
11.12 MB
44
PDF
  06/09/61 ประกาศสำนักงานฯ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและไมค์ประชุมจำนวน 40 ที่
11.10 MB
11
PDF
  04/07/61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่ายและข้อมูลสารสนเทศระยะไกลฯ
11.53 MB
20
PDF
  25/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน สสว.ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11.52 MB
40
PDF
  24/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณืวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
12.30 MB
29
PDF
  22/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11.89 MB
13
PDF
  21/05/61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการ
13.56 MB
34
PDF
  09/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 2
12.90 MB
28
PDF
  07/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานพัฒนาการจัดการข้อมูล SME Big Data ระยะที่ 1
14.36 MB
41
PDF
  25/04/61 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสำหรับสำนักงานฯ
10.65 MB
17
PDF
  18/04/61 ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) พร้อมติดตั้งฯ ครั้งที่ 2
11.34 MB
27
PDF
  23/03/61 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (ครั้งที่ 2)
13.09 MB
42
PDF
  16/03/61 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12.40 MB
35
PDF
  23/02/61 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน
21.95 MB
51
PDF
  16/02/61 ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายระบบ Firewall ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10.75 MB
27
PDF
  06/02/61 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุกระจายเสียง
14.08 MB
39
PDF
  26/01/61 ประกาศประกวดราคาการจ้างกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
10.02 MB
87
PDF
  6/12/60 ประกาศประกวดราคาบำรุงรักษาระบบและคอมฯ
6.42 MB
58
PDF
  27/11/60 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบและคอมพิวเตอร์
37.69 MB
31
PDF
  25/10/60 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการดำเนินการติดตามฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11.71 MB
52
PDF
  20/10/60 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบและคอมฯ
8.11 MB
23
  ประกาศประกวดราคาจ้าง ปี พ.ศ. 2560
 
  ประกาศประกวดราคา ปี พ.ศ. 2560
  ประกาศสอบราคา ปี พ.ศ. 2560
 
PDF
  28/03/60 ประกาศสอบราคาพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ SMEs Portal ของสำนักงานฯ
13.00 MB
7
PDF
  20/02/60 ประกาศสอบราคา จัดหาผู้รับจ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ การจัดงานแถลงผลความสำเร็จโครงการฯ
2.27 MB
1
PDF
  07/02/60 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือและ CD-ROM
1.51 MB
3
PDF
  03/02/60 ประกาศสอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงสำนักงานฯ
8.37 MB
2
PDF
  11/01/60 ประกาศสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
1.45 MB
1
PDF
  01/12/59 ประกาศสอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง
3.74 MB
1
PDF
  16/11/59 ประกาศสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 55 เครื่อง
1.43 MB
5
PDF
  16/11/59 ประกาศสอบราคาจัดจ้างต่ออายุโปรแกรมป้องกันความปลอดภัยสารสนเทศ
1.09 MB
1
PDF
  09/06/60 ประกาศสอบราคากลางตรวจสุขภาพประจำปี
2.23 MB
3
PDF
  19/05/60 ประกาศสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการจัดพิมพ์และจัดทำ CD รายงานสถานการณ์ฯ ปี 2560
1.63 MB
5
PDF
  08/05/60 ประกาศสอบราคากลางจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ฯ
1.83 MB
2
PDF
  19/04/60 ประกาศสอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงสำนักงานฯ
54.82 MB
2
PDF
  10/04/60 ประกาศสอบราคาจ้างทำรายงานผลการดำเนินงาน สสว. ปี2559
1.88 MB
5
  ประกาศประกวดราคาจ้าง ปี พ.ศ. 2559
 
  ประกาศประกวดราคา ปี พ.ศ. 2559
  ประกาศสอบราคา ปี พ.ศ. 2559
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่Cached - Page : f3036aca2067ffdc3ce701ea699874b9    |    Create: 2019-08-18 13:03:47    |    Generated Time : 0.0007 sec