TH EN
 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
PDF
  09/10/61 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่ทำการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12.00 MB
8
PDF
  01/10/61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องฯ (ครั้งที่ 2)
11.62 MB
13
PDF
  19/09/61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและงานพื้นฯ
5.17 MB
25
PDF
  13/09/61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน และงานพื้นสำหรับพื้นที่ทำการชั้น 17,18,23
11.12 MB
38
PDF
  06/09/61 ประกาศสำนักงานฯ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและไมค์ประชุมจำนวน 40 ที่
11.10 MB
9
PDF
  04/07/61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่ายและข้อมูลสารสนเทศระยะไกลฯ
11.53 MB
15
PDF
  25/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน สสว.ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11.52 MB
30
PDF
  24/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณืวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
12.30 MB
25
PDF
  22/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11.89 MB
10
PDF
  21/05/61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการ
13.56 MB
30
PDF
  09/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 2
12.90 MB
24
PDF
  07/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานพัฒนาการจัดการข้อมูล SME Big Data ระยะที่ 1
14.36 MB
34
PDF
  25/04/61 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสำหรับสำนักงานฯ
10.65 MB
15
PDF
  18/04/61 ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) พร้อมติดตั้งฯ ครั้งที่ 2
11.34 MB
24
PDF
  23/03/61 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (ครั้งที่ 2)
13.09 MB
40
PDF
  16/03/61 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12.40 MB
33
PDF
  23/02/61 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน
21.95 MB
41
PDF
  16/02/61 ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายระบบ Firewall ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10.75 MB
23
PDF
  06/02/61 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุกระจายเสียง
14.08 MB
36
PDF
  26/01/61 ประกาศประกวดราคาการจ้างกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
10.02 MB
77
PDF
  6/12/60 ประกาศประกวดราคาบำรุงรักษาระบบและคอมฯ
6.42 MB
54
PDF
  27/11/60 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบและคอมพิวเตอร์
37.69 MB
26
PDF
  25/10/60 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการดำเนินการติดตามฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11.71 MB
49
PDF
  20/10/60 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบและคอมฯ
8.11 MB
19
  ประกาศประกวดราคาจ้าง ปี พ.ศ. 2560
 
  ประกาศประกวดราคา ปี พ.ศ. 2560
  ประกาศสอบราคา ปี พ.ศ. 2560
 
PDF
  28/03/60 ประกาศสอบราคาพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ SMEs Portal ของสำนักงานฯ
13.00 MB
4
PDF
  20/02/60 ประกาศสอบราคา จัดหาผู้รับจ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ การจัดงานแถลงผลความสำเร็จโครงการฯ
2.27 MB
1
PDF
  07/02/60 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือและ CD-ROM
1.51 MB
3
PDF
  03/02/60 ประกาศสอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงสำนักงานฯ
8.37 MB
2
PDF
  11/01/60 ประกาศสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
1.45 MB
1
PDF
  01/12/59 ประกาศสอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง
3.74 MB
1
PDF
  16/11/59 ประกาศสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 55 เครื่อง
1.43 MB
5
PDF
  16/11/59 ประกาศสอบราคาจัดจ้างต่ออายุโปรแกรมป้องกันความปลอดภัยสารสนเทศ
1.09 MB
1
PDF
  09/06/60 ประกาศสอบราคากลางตรวจสุขภาพประจำปี
2.23 MB
3
PDF
  19/05/60 ประกาศสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการจัดพิมพ์และจัดทำ CD รายงานสถานการณ์ฯ ปี 2560
1.63 MB
5
PDF
  08/05/60 ประกาศสอบราคากลางจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ฯ
1.83 MB
2
PDF
  19/04/60 ประกาศสอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงสำนักงานฯ
54.82 MB
2
PDF
  10/04/60 ประกาศสอบราคาจ้างทำรายงานผลการดำเนินงาน สสว. ปี2559
1.88 MB
5
  ประกาศประกวดราคาจ้าง ปี พ.ศ. 2559
 
  ประกาศประกวดราคา ปี พ.ศ. 2559
  ประกาศสอบราคา ปี พ.ศ. 2559
 
PDF
  19/08/59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครั้งที่ 2
2.62 MB
2
PDF
  15/07/59 สอบราคาจัดจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายฯ
1.35 MB
2
PDF
  29/06/59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
1.58 MB
2
PDF
  10/06/59 สอบราคาจ้างดำเนินการจัดพิมพ์และจัดทำ CD รายงานสถานการณ์ SMEs ปี 2559
1.46 MB
4
PDF
  25/05/59 ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี
1.53 MB
1
PDF
  11/05/59 ประกาศสอบราคาจ้างทำรายงานผลการดำเนินงาน สสว. ประจำปี 2558
1.65 MB
2
PDF
  01/02/59 ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการค้า การผลิตและบริการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์การประกาศผลรางวัล SMEs National Awards และกิจกรรมการจัดงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล
2.01 MB
4
PDF
  25/01/59 ประกาศสอบราคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อไปใช้งานที่ศูนย์ OSS
2.09 MB
1
PDF
  28/12/58 ประกาศสำนักงานฯ ที่ 17/2558 เรื่องจัดหาพัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ
3.00 MB
3
PDF
  28/12/58 ประกาศสำนักงานฯ ที่ ส.18-2558 ยกเลิกการจัดงานผู้ดำเนินโครงการจัดงาน SME National Awards ภาคการผลิต การค้าและบริการ กิิจกรรมการการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และประชาสัมพันธ์การประกาศผลรางวัน SMEs National Awards และกิจกรรมการจัดงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล
0.07 MB
2
PDF
  21/12/58 ประกาศสอบราคาที่ ส.15/2558 เรื่อง "จัดหาผู้รับจ้างดำเนินโครงการจัดงาน SME National Awards ภาคการผลิต การค้าและบริการ กิิจกรรมการการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และประชาสัมพันธ์การประกาศผลรางวัน SMEs National Awards และกิจกรรมการจัดงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล
2.08 MB
1
PDF
  18/12/58 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front service SMEs) กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ฯ
1.88 MB
1
PDF
  29/10/58 ประกาศสอบราคาจัดจ้างดำเนินการบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง
2.84 MB
1
PDF
  26/10/58 ประกาศสอบราคาการจัดจ้างดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ และประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท ที่ สสว.ร่วมลงทุน
1.58 MB
1
PDF
  14/10/58 ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ ของโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)
1.67 MB
1
  ประกาศประกวดราคาจ้าง ปี พ.ศ. 2558
 
  ประกาศประกวดราคา ปี พ.ศ. 2558
  ประกาศสอบราคา ปี พ.ศ. 2558
 
PDF
  30/12/57 ประกาศสอบราคาจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการจัดทำประกาศกระทรวง
1.95 MB
1
PDF
  3/08/58 ประกาศสอบราคาจัดจ้างดำเนินการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท ที่ สสว. ร่วมลงทุน
1.59 MB
1
PDF
  26/11/57 ประกาศสอบราคาจัดหาหน่วยงานภายนอกจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในองค์กร" (ครั้งที่ 2)
1.26 MB
2
PDF
  14/07/58 ประกาศสอบราคาจัดพิมพ์ และจัดทำ CD รายงานสถานการณ์ SMEs ปี 2558ฯ
1.84 MB
1
PDF
  20/11/57 ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์
1.57 MB
1
PDF
  13/07/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจัดพิมพ์และจัดทำ CD รายงานสถานการณ์ SMEs ปี 2558ฯ
1.70 MB
1
PDF
  27/10/57 ประกาศสอบราคาจัดจ้างดำเนินการศึกษาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ฯ
1.65 MB
1
PDF
  09/06/58 ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการจัดพิมพ์ และจัดทำ CD รายงานสถานการณ์ SMEs 2558
1.73 MB
2
PDF
  06/11/57 ประกาศสอบราคาจ้างงานจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
1.34 MB
2
PDF
  03/07/58 ประกาศสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ภาพรวมโครงการฯ
2.13 MB
1
PDF
  31/02/58 ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว.
1.76 MB
1
PDF
  23/02/58 ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน สสว.ประจำปี 2557
1.65 MB
1
PDF
  31/10/57 ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการผลิต การค้าและบริการ ปี 2558
1.93 MB
2
PDF
  24/06/58 ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงาน สสว.
1.70 MB
1
PDF
  19/02/58 ประกาศสอบราคาจัดจ้างดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล SMEs
2.12 MB
1
PDF
  29/01/58 ประกาศสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงระบบดัชนีและข้อมูลทางการเงินของ SMEs
2.12 MB
1
PDF
  19/06/58 ประกาศสอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เฉพาะทาง Firewall และ Spam Mail
1.62 MB
1
PDF
  21/01/58 ประกาศสอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
2.99 MB
1
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่