TH EN
 

ร่วมงานกับ สสว.PDF
  15/03/62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.12 MB
230
PDF
  15/02/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
0.17 MB
734
PDF
  25/01/62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ (คนพิการ) ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.07 MB
277
PDF
  22/01/62 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center : OSS) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
0.41 MB
674
PDF
  26/12/61 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS) ใน 5 ภูมิภาค จำนวน 37 อัตรา
0.41 MB
1,464
PDF
  18/12/61 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบลูกจ้าง (คนพิการ) ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.12 MB
150
PDF
  12/12/61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (คนพิการ) ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center : OSS)
0.09 MB
121
PDF
  21/11/61 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ (คนพิการ) ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) ปฏิบัติงานส่วนกลาง จำนวน 2 อัตรา
0.28 MB
314
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปี2561
 
PDF
  02/10/61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
0.39 MB
848
PDF
  15/6/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
0.13 MB
895
PDF
  1/6/61 ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.07 MB
340
PDF
  17/5/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
0.32 MB
693
PDF
  28/5/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (นักวิชาการ SMEs และนักวิเคราะห์นโยบาย SMEs)
0.07 MB
604
PDF
  28/5/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.31 MB
720
PDF
  27/4/61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ในตำแหน่งลูกจ้างงานบริการ (รับส่งเอกสาร)
0.15 MB
178
PDF
  27/02/61 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ
0.09 MB
351
PDF
  20/02/61 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้าง OSS
0.11 MB
741
PDF
  09/02/61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการบริหารเงินกู้ยืมอุดหนุน และการร่วมทุน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ (สัญญาจ้าง)
0.19 MB
485
PDF
  05/02/61 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ OSS เพิ่มเติม
0.19 MB
451
PDF
  31/01/61 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ OSS
0.31 MB
766
PDF
  19/10/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
0.13 MB
528
PDF
  28/9/61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ในตำแหน่งลูกจ้างงานบริการ (ขับรถยนต์ส่วนกลาง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
0.15 MB
149
PDF
  28/09/61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ในตำแหน่งลูกจ้างงานบริการ (ขับรถยนต์ส่วนกลาง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
0.15 MB
0
PDF
  19/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.13 MB
751
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปี2561
 
PDF
  18/7/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.15 MB
787
PDF
  05/10/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ในตำแหน่งลูกจ้างงานบริการ (ขับรถยนต์ส่วนกลาง)
0.04 MB
134
PDF
  13/7/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
0.10 MB
424
PDF
  12/6/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
0.04 MB
528
PDF
  09/05/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ในตำแหน่งลูกจ้างงานบริการ (รับส่งเอกสาร)
0.04 MB
182
PDF
  12/03/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการบริหารเงินกู้ยืม อุดหนุน และการร่วมทุน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ (สัญญาจ้าง)
0.06 MB
322
PDF
  09/03/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)
0.11 MB
679
PDF
  18/7/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.15 MB
300
  ประกาศรับสมัครงานปี 2561
 
PDF
  6/09/61 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS) ใน 5 ภูมิภาค จำนวน 34 อัตรา
0.43 MB
1,761
PDF
  01/05/61 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS)
0.38 MB
2,179
PDF
  27/04/61 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
0.38 MB
1,613
PDF
  28/03/61 ประกาศรับสมัครลูกจ้างของสำนักงานฯ ในตำแหน่งลูกจ้างงานบริการ (รับส่งเอกสาร)
0.22 MB
245
PDF
  08/01/61 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ (สัญญาจ้าง) จำนวน 7 อัตรา
0.24 MB
1,350
PDF
  28/12/60 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างของสำนักงานฯ ศูนย์ OSS 28 อัตรา
0.38 MB
1,580
PDF
  20/9/61 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ในตำแหน่งลูกจ้างงานบริการ (ขับรถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
0.23 MB
122
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ปี พ.ศ. 2560
  ประกาศรับสมัครงานปี 2560
  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปี พ.ศ. 2560
  ประกาศรับสมัครงานปี 2559
 
PDF
  01/12/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานบริการ(ขับรถ) 1 อัตรา
0.17 MB
6
PDF
  22/09/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน 1 อัตรา
0.18 MB
31
PDF
  07/09/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS 40 อัตรา
0.34 MB
69
PDF
  01/09/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน 9 อัตรา
0.19 MB
49
PDF
  26/04/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานบริการ(ขับรถ) 1 อัตรา
0.15 MB
2
PDF
  26/04/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS 85 อัตรา
0.27 MB
40
PDF
  15/03/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน 11 อัตรา
0.16 MB
32
PDF
  15/03/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตำแหน่ง Programmer 1 อัตรา
0.19 MB
4
PDF
  01/03/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตำแหน่ง System Engineer 1 อัตรา และ Programmer 1 อัตรา
0.23 MB
11
PDF
  04/01/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ SMEs 3 และนักวิชาการ SMEs 4 20 อัตรา
0.17 MB
46
  ประกาศรับสมัครงานปี 2558
PDF
  ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
3.65 MB
1,189
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่