TH EN
 

ติดต่อเรา

อัพโหลดเอกสาร

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17, 18, 23 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850


ที่อยู่ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-Stop Service Center : OSS)ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์


ผู้ประกอบการ SMEs สามารถยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่
และส่งโทรสารมาที่ 0-2298-3207 หรือจัดส่งมาทางไปรษณีย์