TH EN
 

โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2559 ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20 กันยายน 2560 544

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดอบรมภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอมมัน อิตาเลียน สเปน จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม โปรตุเกส รัสเซีย พม่า อินโดนีเซีย เขมร และภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ให้แก่นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 27 พฤศจิกายน 2559 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 - 10 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ที่คุณปนัดดา คุณสุวรรณีย์ และคุณสุภานัน ที่สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน. 4) โทร. 0-2942-8888-9 และ 0-2579-0113 ต่อ 2022-2024 โทรสาร 0-2942-8887 www.lang.human.ku.ac.th