TH EN
 

โครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออก

20 กันยายน 2560 673

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นขอเรียนว่า รัฐบาลญี่ปุ่น ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก (JAPAN EAST ASIA NETWORK OF EXCHANGE FOR STUDENTS AND YOUTHS 2016 หรือ JENESYS2016)ขึ้น ซึ่งริเริ่มโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ โดยปี 2016 นี้ จะมีการเชิญเยาวชน จากกลุ่มประเทศอาเซียน ติมอร์-เลสเต และอินเดีย เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยนในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศ โดยจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย บริษัทชั้นนำ องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมโดยกิจกรรมโฮมเสตย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับตัวแทนจากประเทศต่างๆ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างการเดินทาง

 

ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากทาง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติอันเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 นี้ ซึ่งจะมีการจัดขึ้นทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยทั้ง 4 กลุ่มนี้จะได้เดินทาง ในปี 2017 จะเดินทางในช่วงเวลาที่ต่างกันไป ภายใต้หัวข้อ "Economics: Small and Medium Enterprises" ซึ่งจะมีหัวข้อย่อย(sub-theme)ของกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแต่ละกลุ่มอีกด้วย ตามรายละเอียดดังนี้

 1. Economics “Small and Medium Enterprises 2” 6th batch with “AEC/Trade Investment Promotion” sub-theme
  เดินทางระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท 12 คน และบุคคลทำงานทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามกำหนด 11 คน)
 2. Economics “Small and Medium Enterprises 3” 7th batch with “ENERGY” sub-theme
  เดินทางระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม พ.ศ. 2560
  (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท 12 คน และบุคคลทำงานทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามกำหนด 11 คน)
 3. Economics “Small and Medium Enterprises 4” 8th batch
  เดินทางเป็นเวลา 8-9 วัน ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เมษยน พ.ศ. 2560
  (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือบุคคลทำงานทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 15 คน โดยจะมีการประกาศหัวข้อย่อยและวันเวลาเดินทางที่แน่นอนของกลุ่มให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ทราบอีกครั้ง)
 4. Economics Economics “Small and Medium Enterprises 5” 9th batch
  เดินทางเป็นเวลา 8-9 วัน ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2560
  (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือบุคคลทำงานทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 15 คน โดยจะมีการประกาศหัวข้อย่อยและวันเวลาเดินทางที่แน่นอนของ กลุ่มให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ทราบอีกครั้ง)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 18-35 ปี
 2. ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับทุนใดๆจากรัฐบาลญี่ปุ่น (เช่น JAPAN FOUNDATION, JICA,KIZUNA, JENESYS2.0,JENESYS2015, SSEAYP or MEXT Mongbusho scholarship) (*หากตรวจสอบพบว่าเคยเข้าร่วมโครงการใดๆของรัฐบาลมาก่อนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ*)
 3. ไม่เคยพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเกินกว่า 3 เดือน (ไม่ว่าจะออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่ก็ตาม)
 4. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท (ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐศาสตร์ , ธุรกิจ, การค้า และการลงทุน) หรือ บุคคลทำงานทั่วไป ซึ่งทำงานที่มีความเกี่ยวข้องและมีความสนใจในด้าน การค้า การลงทุน และธุรกิจระหว่างประเทศ (เช่น ผู้นำองค์กร,ผู้ประกอบการ,นักลงทุน,นักธุรกิจ,ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับองค์กรผู้บริโภค หรือ พนักงานในองค์กร บริษัท/SMEs/Start Up ที่เกี่ยวกับการค้า การลุงทุน ธุรกิจระหว่างประเทศ)
 5. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 6. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หากมีโรคประจำตัวต้องมีใบรับรองแพทย์(ภาษาอังกฤษ) แนบมาด้วย
 7. ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการใน Application Guideline
 8. **ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดตามช้อ 1-6 สามารถสมัครได้ทุก Batch โดยหัวข้อย่อย หรือ Sub-theme เป็นเพียงการแจ้งหัวข้อของกิจกกรรมที่จะได้ทำระหว่างเข้าร่วมโครงการเท่านั้น**

 

*สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ขอให้ศึกษาใน Application Guideline โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง* โดยมีรายละเอียดและเอกสารสำหรับดาวน์โหลดดังนี้

 1. Application Guideline
 2. Program itinerary
 3. ANNEX_3 Entry Form
 4. ANNEX_4 Entry Form (Sample)
 5. ANNEX_5 Application Form (Essay)

 

วิธีการสมัคร

 1. กรอกข้อมูลใน ANNEX_3 ENTRY FORM ให้ถูกต้องครบถ้วนตามตัวอย่างใน Annex4_ Entry Form (Sample)
 2. กรอก ANNEX_5 APPLICATION FORM(ESSAY) โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้
  • ข้อมูลส่วนตัว
  • ระบุโปรแกรม JENESYS2016 ที่มีกำหนดเวลาการเดินทางอันเหมาะสมสำหรับท่านที่สุด โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 batch(แต่ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมได้จริงเพียง 1 batch เท่านั้น)
  • เขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดเป็นภาษาอังกฤษ
 3. ส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายัง อีเมล์ japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครของทั้งสี่กลุ่ม)
  • ANNEX_3 ENTRY FORM พร้อมทั้ง
  • ANNEX_5 APPLICATION FORM(ESSAY)
  • และแนบ สำเนาพาสปอร์ต (หากมี)
 4. กรุณาระบุหัวข้อในอีเมล์ว่า “สมัครJENESYS2016Economics”

 

การแจ้งผลคัดเลือก

 

ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะทำการแจ้งผลการคัดเลือกไปยังอีเมล์ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละ Batch เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง

หากมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น โทร. 02-207-8504 (คุณมิ)