กรุณารอสักครู่
 

กำหนดการโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

13 กันยายน 2562 53

กำหนดการ

โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

........................................

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.    ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.    พิธีเปิด “โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

                                     โดย    นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี

                                     กล่าวรายงาน :

                                     โดย    นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

                                               ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น.    ปาฐกถาพิเศษ “วิสาหกิจเพื่อสังคม รากฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

                                     โดย    นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

๐๙.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.    การเสวนา “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม”

                                     โดย    ๑) นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

                                                   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

 ๒) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                       

                                               ๓) นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม    

๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.    การอภิปราย “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม”

                                     โดย    ๑) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

                                               ๒) ผู้แทนกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

                                               ๓) ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒.๓๐ น.                รับประทานอาหารกลางวัน

......................................................

หมายเหตุ :

  • พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.
  • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/osepdsdw/