TH EN
 

สัมมนา “แนวทางการขอรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักร และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการ”

20 พฤศจิกายน 2561 351

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดสัมมนา “แนวทางการขอรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักร และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการ” ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

          สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086 305 3871
โครงการอื่นๆ

21 กุมภาพันธ์ 2562
1,147
K-Brand ASEAN Promotion Consortium

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ Korea Federation of SMEs (KBIZ) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนดจัดงาน 2019 K-brand Promotion Event ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร