กรุณารอสักครู่
 

รายงานข้อมูลการบริการของสถาบันการศึกษาเพื่อผู้ประกอบการ SME

5 พฤศจิกายน 2561 924

รายงานข้อมูลการบริการของสถาบันการศึกษาเพื่อผู้ประกอบการ SME

ที่มาและวัตถุประสงค์ของงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีความสาคัญต่อประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุมภาคเกษตร ภาคผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ด้วยจำนวนที่มีมากถึง 3,004,679 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.7 ของจานวนวิสาหกิจทั้งประเทศ ก่อให้เกิดมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 6,061,143 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ รวมถึงมีการจ้างงานจานวน 11,747,093 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 ของการจ้างงานรวมทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2559 จะเห็นได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการดำเนินธุรกิจที่ประสบปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน แม้ว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ ด้วย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลักในการกำหนดนโยบาย จัดทาแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงเป็นศูนย์กลางประสานระบบการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ เล็งเห็นถึงความสาคัญของสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในการสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงได้ทำการศึกษาบทบาทของสถาบันการศึกษากับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ สสว. ได้มอบหมายให้ บริษัท เอฟฟินิตี้ จากัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินงานรวบรวมข้อมูลบทบาท สมรรถนะ (Competency) ของสถาบันการศึกษา จานวน 40 แห่ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัย จำนวน 25 แห่ง และ 2) สถาบันอาชีวศึกษาจำนวน 15 แห่ง โดยบริษัท เอฟฟินิตี้ จากัด ได้รวบรวมผลจากการเก็บข้อมูลทั้งด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิของแต่ละสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการต่อการเข้าถึงข้อมูลการให้บริการของสถาบันการศึกษา ตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศผ่านสถาบันการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สิงหาคม 2561

หรือสามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่ 

http://www.sme.go.th/th/download.php?modulekey=225

(คลิกที่ : งานวิจัยรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น (ฝนผ.)->ปี พ.ศ. 2561)

ที่มา : ฝ่ายนโยบายและแผน สสว.
โทร. 0-2298-3102