TH EN
 

ประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรในชื่อ “ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2019”

26 ตุลาคม 2561 284

        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรในชื่อ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2019” หรือ TGDA2019 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ต้องการของตลาด และช่วยส่งเสริมให้การต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 942 8600-3 ต่อ 601, 603 โทรศัพท์มือถือ 092-557-3022 โทรสาร 02 562 0338 อีเมล์ tgda.kapi@gmail.com เว็บไซต์ www.tgda.ku.ac.th และ www.facebook.com/TGDA. Thailand
โครงการอื่นๆ

21 กุมภาพันธ์ 2562
1,026
K-Brand ASEAN Promotion Consortium

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ Korea Federation of SMEs (KBIZ) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนดจัดงาน 2019 K-brand Promotion Event ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร