TH EN
 

งาน GSB Smart SMEs Smart START UP

3 ตุลาคม 2561 642

        ธนาคารออมสิน มีกำหนดจัดงาน GSB Smart SMEs Smart START UP เป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงช่องทางการตลาด สร้างองค์ความรู้ แนะนำ และสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs Start up ที่มีศักยภาพ ให้เติบโตและแข่งขันได้ โดยรูปแบบการจัดงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงาน (Showcase) ของผู้เข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจจากร้อยสู่ล้าน ผลงานของนักศึกษาโครงการ GSB  Start up Academy การออกร้านของลูกค้าธนาคารออมสิน รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตร การให้คำปรึกษาด้านการเงิน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เพื่อสร้างสาระ ความรู้ และความบันเทิงอีกมากมาย
โครงการอื่นๆ

21 กุมภาพันธ์ 2562
1,147
K-Brand ASEAN Promotion Consortium

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ Korea Federation of SMEs (KBIZ) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนดจัดงาน 2019 K-brand Promotion Event ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร