TH EN
 

ขอเชิญ SME เข้าร่วมกิจกรรม “Food Innopolis International Symposium 2018”

1 ตุลาคม 2561 460

        สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ TMA – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “Food Innopolis International Symposium 2018” ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2561 ณ Crystal Hall, the Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok เพื่อถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหารจากองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล อีกทั้งเชื่อมโยง และสร้างโอกาสเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ผลักดันให้เกิดกลไกความร่วมมือในการทำงานร่วมกันแบบรัฐร่วมกับเอกชน

        สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2319-7677 ต่อ 149 หรือ 104
โครงการอื่นๆ

21 กุมภาพันธ์ 2562
1,147
K-Brand ASEAN Promotion Consortium

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ Korea Federation of SMEs (KBIZ) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนดจัดงาน 2019 K-brand Promotion Event ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร